Gweddi ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Posted on

 

Ti, sydd oruwch pawb,

a thrwy bawb

ac ym mhawb.

Ti, yr Un Duw a Thad i bawb.

Cydnabyddwn mai Ti yw ein Duw

a’n bod yn frodyr a chwiorydd i’n gilydd.

Ynot ti yr ydym yn ymddiried,

a ffordd dy fab, Iesu Grist, a ddilynwn. 

 

Ym Mis Hanes Pobl Dduon
trown i wynebu’r gorffennol,

gan gydnabod cymaint sydd yno i beri arswyd

a chodi cywilydd.

Archoll y fasnach erchyll mewn caethwasiaeth

a fu’n gyfrifol am ddifa a difrodi bywydau miliynau

o’n brodyr a’n chwiorydd du.

Y gorthrwm cyfundrefnol,

y ddrwgdybiaeth a’r sen,

y cam drin geiriol a chorfforol,

yr anffafriaeth a’r anghyfiawnder,

a brofwyd ganddynt dros y cenedlaethau.

Mewn gwir edifeirwch, gofynnwn am dy faddeuant 

am ran weithredol ein gwlad, ein cymunedau,

ein sefydliadau a hyd yn oed ein heglwysi

yn hyn oll. 

 

Rhyfeddwn a diolchwn fod cymaint o’r rhai a brofodd orthrwm

heb golli golwg 

ar uniondeb cymeriad,

gan ddangos dewrder, cryfder a dyfalbarhad

i herio hiliaeth 

a hwyluso’r ffordd i 

heddwch, tegwch a chyfiawnder.

Dathlwn fywyd a chyfraniad Betty Campbell

y brifathrawes ddu gyntaf yng Nghymru

ac un a fu’n hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth

yn ei hysgol, ei chymuned, ei dinas a’i gwlad. 

Bu’n rhaid iddi hi frwydro yn erbyn hiliaeth

yn ei bywyd personol, 

ond fe wyddai am ryw gryfder o’i mewn.

Diolchwn am ei hysbrydoliaeth 

i genedlaethau o blant Ysgol Mount Stuart

a thrigolion ei chymuned yn Nhre-biwt,

yn addysgu

ac yn hybu amlddiwylliant a chyfartaledd.

Bydded i’r heneb a godwyd i’w hanrhydeddu –

‘Y Fam Goeden’ 

a’i mantell yn amddiffyn ac yn gwarchod

dros ei phlant a’i chymuned,

ysbrydoli a herio pob un fydd yn ei weld

i gofio am ei chyfraniad 

a pharhau a’i gwaith. 

 

Er holl ymdrechion Betty Campbell a llawer tebyg iddi hi,

gwyddom fod hiliaeth yn dal gyda ni

yn ein hiaith, ein sefydliadau

a’n sustemau, 

yn ceisio drysu dy gynlluniau Di,

yn rhwystro’r ffordd i’r cyfiawnder a’r heddwch y mae Iesu yn dymuno ei weld,

yn herio neges yr efengyl am fywyd cyflawn i bob un

 

Cynorthwya ni heddiw Arglwydd i ddatgan 

fod pob bywyd yn cyfrif i Ti,

sy’n un Duw a Thad i bawb.

Caniatâ i ni deimlo dy gryfder Di o’n mewn

yn ein herio a’n hysbrydoli

i fynd i’r afael â’r drwg.

Ymrwymwn ein hunain i fod 

yn bobl dy ffordd Di,

yn creu llwybrau drwy anialwch hiliaeth a chasineb ein byd

er mwyn i degwch, dealltwriaeth, gras a thosturi 

gael lle yng nghalonnau a bywydau pob un.

Yn enw Iesu Grist

Amen

 

 Roedd Betty Cambell yn ystyried y gân ‘(Something Inside) So Strong’ gan Labi Siffre fel un a fu’n ysbrydoliaeth iddi hi. Canwyd y gân gan gôr ysgol gynradd Mount Stuart yn y seremoni i ddadorchuddio’r gofeb. Gellid chwarae fersiwn o’r gân cyn neu ar ôl y weddi.

 ‘Y Fam Goeden’. Dywed Eve Shepherd, y cerflunydd a greodd y gofeb i Betty Cambell, bod y syniad o’r ‘Mother Tree’, a welir yn nhraddodiadau rhai o’r bobloedd cynfrodol, wedi ysbrydoli ei cherflun. ‘Mother Trees’ yw’r coed hynaf a mwyaf o fewn coedwig, ac fe gredir eu bod yn gwarchod yr eginblanhigion drwy drosglwyddo carbon iddynt. Gellid dangos llun o’r cerflun ar sgrin yn ystod y weddi.