Gweddi ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 2021

Posted on

Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch eleni yn galw arnom i ddod allan o’r pandemig yn benderfynol o gerdded y ffordd i heddwch parhaol a chreu byd mwy cyfiawn a chynaliadwy i bawb.

GWEDDÏWN
Arglwydd trugarog,
wrth i ni ymlwybro am ffyrdd o adael ar ôl,
yr argyfwng iechyd byd-eang hwn
na welwyd mo’i debyg,
helpa ni i ymrwymo i weithio dros undod byd-eang
a sicrhau bod pawb yn derbyn yr adnoddau angenrheidiol
i drechu COVID-19.

Ysbrydola ni i weithio’n greadigol gyda’n gilydd
fel bod pawb yn profi bywyd gwell
ac yn tyfu’n gryfach ac yn fwy gwydn.
Bydded i ni gofleidio gweledigaeth
yr Arglwydd Iesu
o’th deyrnas;
byd wedi ei drawsnewid
i fod yn fyd
mwy cyfartal a thecach,
mwy cyfiawn a chynhwysol,
mwy cynaliadwy ac iach.

Gweddïwn dros y rhai difreintiedig a’r rhai ar y cyrion
a effeithir arnynt waethaf;
y bregus a’r rhai nad oes ganddynt fynediad at ofal iechyd;
y gwledydd hynny lle nad oes neb eto wedi derbyn brechlyn
am fod eu sustemau iechyd yn wan;
y rhai a ddaliwyd ynghanol ymladd a gwrthdaro
ac sy’n methu derbyn triniaethau na brechlynnau all achub bywyd.
Bydded i’r alwad am gadoediad byd-eang gan y Cenhedloedd Unedig
gael ei anrhydeddu.

Cywilyddiwn fod gwarthnod,
anffafriaeth a chasineb
ar gynnydd
ac yn peryglu hyd yn oed mwy o fywydau.
Cofiwn bod y firws yn ymosod ar bawb yn ddiwahân,
nid yw’n parchu ein ffiniau cenedlaethol, cymdeithasol na chrefyddol ni. Atgoffa ni nad ydym yn elynion i’n gilydd
ac os ydym am weld gwir adferiad
bod yn rhaid i ni wneud heddwch â’n gilydd.

Dathlwn heddwch
drwy godi llais yn erbyn
pob arwydd o gasineb,
boed ar-lein neu wyneb yn wyneb,
a thrwy rannu caredigrwydd,
tosturi a gobaith
pob cyfle a gawn.

Argyhoedda ni hefyd bod rhaid gwneud heddwch
a byd natur a’r greadigaeth.
Er ein cyfyngiadau teithio a’n cyfnodau clo
nid yw hynt newid hinsawdd wedi ei atal.
Helpa ni i fwrw ati i greu economi byd-eang
gwyrddach a mwy cynaliadwy,
gan barchu’r greadigaeth,
bod yn ofalus o’n hadnoddau naturiol,
ymdrechu i leihau allyriadau,
sicrhau cyfiawnder i’r rhai sydd eisoes yn dioddef
ac adeiladu gwytnwch fydd yn galluogi’r
bregus i wrthsefyll effeithiau enbyd newid hinsawdd.

Dduw’r heddwch,
gwna ni’n gryf
i wrando yn hytrach na barnu,
i ymddiried yn hytrach nag ofni,
i godi llais yn hytrach na chadw’n dawel
ac i ddal ati i gerdded ffordd heddwch a chyfiawnder
hyd yn oed pan fydd y ffordd honno’n
anodd dod o hyd iddi
ac yn galed i’w theithio.

Dduw’r heddwch
sy’n dyheu am weld heddwch
drwy’r greadigaeth;
Ti a anfonaist dy fab
Iesu Grist
i rannu heddwch â ni,
gwranda ein gweddïau
yn ei enw Ef. Amen.