Edrychwch ar fideo

Dolennau i amrywiol glipiau fideo sy’n ymddangos ar y dudalen hon. Yn amlach na heb byddant yn mynd a chwi i YouTube ble bydd y clipiau yn cael eu cadw.

Oes gennych chi glipiau fideo Cristnogol yr hoffech eu rhannu? Rhowch

hwy ar YouTube ac anfon y cyfeiriad at rhodri@annibynwyr.cymru

Dyma glipiau y gallwch edrych arnynt nawr: Cliciwch yn y man priodol.


Criw Eglwys Unedig Llanfair, Penrhys yn dangos sut mae coginio bwyd o Fadagascar, ar gyfer ein hapêl,


Ymweliad Zac, o Eglwys Gymraeg Melbourne â Chapel y Priordy, Caerfyrddin


Fideo hwyliog ar gyfer y Nadolig – hanes llygoden fach, a’r Cymydog Newydd Swnllyd


Roedd y cyn-chwaraewr rygbi, Emyr Lewis yn westai arbennig yn oedfa MIC Sir Gar, yn Gellimanwydd, Rhydaman.


Hanes Caffi Heddwch newydd yng Nghaerdydd, sy’n rhan o’r llyfr ‘Heddwch yn y Ddinas.


Cyngor yr Hydref yng Ngregynog.


Diwrnod Heddwch Rhyngwladol, 2018.


Dechrau ar brosiect newydd i leisio testun beibl.net ar gyfer Ap Beibl.


Crynodeb o Ddathliadau Madagascar a Chyfarfodydd yr Undeb 2018 yn Aberaeron.


Dyma neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2018.
 


Protest gan aelodau’r Rhwydwaith Heddwch yng Nghaerdydd pan gynhaliwyd Ffair Arfau yn y brif-ddinas.
 


Dyma ffilm Wythnos Cymorth Cristnogol 2018


Mae’r 10fed o Fai 2018 yn ddiwrnod cenedlaethol o weddi dros yr Heddlu.  Dyma glip am bwysigrwydd y diwrnod.


Pwy yw arwr mwyaf Cymru?  Dewi Sant?  Owain Glyndwr?  Y Parchedig Ddr Alun Tudur sy’n trafod pwy yw’r arwr mwyaf un.


Blwyddyn ym mywyd Eglwys y Priordy, Caerfyrddin.  Blwyddyn yn llawn o weithgarwch!

 


 Ar ddechrau blwyddyn fawr i’r Undeb yn 2018, dyma gyfarchiad yr Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg. Ddr Geraint Tudur.


Mae Capel y Nant yn cyd-weithio ag eglwysi eraill Clydach i gynnal canolfan arbennig yn y pentref.  Dyma hanes Ty Croeso.


Moli Duw wrth sylwi ar brydferthwch yn hydref!


300 mlwyddiant William Williams, Pantycelyn gan Cynan Llwyd.


Hanes cyfiethu’r Testament Newydd i’r Gymraeg gan William Salesbury.


Y Dr. Hefin Jones yn sôn am ei fywyd, ei waith a’i ffydd.


Fideo am daith o amgylch Cyfundebau’r Undeb, gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol a’r Dr. Hefin Jones.


Hanes cyfarfodydd yr Undeb a gynhaliwyd yn Rhydaman, fis Mehefin 2017.


Fideo a wnaethpwyd gan CWM am waith a chenhadaeth Eglwys Ebeneser, Caerdydd.


Gwaith eglwysi cylch Llanuwchllyn a’r Bala mewn ffilm arbennig a grëwyd gan CWM.


Lansiad app Arwyr Ancora yn Eisteddfod yr Urdd, Pencoed.


Pregeth gan y Parchedig Emyr Gwyn Evans ar gyfer cynulleidfa Gymraeg Eglwys Dewi Sant, Toronto.


Wythnos Cymorth Cristnogol 2017, a hanes y Brecwast Mawr yng Nghaerfyrddin


Comisinydd y Gymraeg; Meri Huws yn trafod ymgyrch Y Rhwydwaith Merched i hybu nifer y siaradwyr Cymraeg.


Dyma’r ail yn y gyfres o ffilmiau sydd yn delio â themau perthnasol i bobl ifanc. 


Cyfle cyffrous i ddilyn Cynllun Medrau Eglwys Ebeneser Caerdydd.


Hanes Cyfarfod y Cyngor yng Ngregynog, Gwanwyn 2017.


Y fideo cyntaf mewn cyfres newydd ar gyfer pobl ifanc; Y Rhwyd.


Golwg eto ar leoliad prydferth cyfarfod Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.


Fideo am sut mae Eglwys Unedig Llanfair, Penrhys wedi bod yn estyn allan i’r gymuned ers pum mlynedd ar hugain.


Mae ap newydd i blant a phobl ifanc ar fin cael ei gyhoeddi.  Dyma’r gwaith o leisio a pharatoi Arwyr Ancora.


Clip fideo, seiliedig ar daith gerdded Cymorth Cristnogol o Fethlehem i’r Aifft yn ystod Rhagfyr 2016, yn ein hatgoffa o anghenion ffoaduriaid ac yn awgrymu ffordd i ni eu cofio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.


Y gwaith o recordio oedfaon ar gyfer henoed cylch Llanuwchllyn, a recordio eu cyfraniad hwy ar gyfer oedfaon yr eglwysi lleol.


Fideo am Gymdeithas Hanes yr Annibynwyr, a’u cyfarfod blynyddol yng nghwmni’r Athro Prys Morgan.


Lansiad cynllun Y Ffordd yng Nghapel Cyffordd Llandudno ac ym Methania, Tymbl yn ystod yr Hydref, 2016.


Clip yn cynnwys ychydig luniau o blas Gregynog, lleoliad cyfarfodydd Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.


Clip am gynllun fideo Y Ffordd sydd wedi i fwriadu i ddatblygu ffydd a hyder yn ein plith fel unigolion ac eglwysi.


Hanes Cyfarfod y Cyngor, Gregynog, Hydref 2016


Fideo Cymorth Cristnogol yn gofyn am ein cefnogaeth i ymgyrch yn Hydref 2016.


Oedfa arbennig a gynhaliwyd yn Ysgol Bro Myrddin fel rhan o Flwyddyn y Beibl Byw; “Y Sul Sbesial”.


Hanes dychweliad Beibl Mari Jones i’r Bala.


Cipolwg ar Gymanfa CWM 2016 (Mehefin 17-24) yn Ynys Jeju, De Corea. Yr oedd gan yr Undeb bedwar cynrychiolydd yno: Jeff Williams, Jill-Hailey Harries, Gwilym Tudur a Geraint Tudur. Chwiliwch amdanynt yn y clip!

 

 


Tamaid i aros pryd wrth i ni edrych ymlaen at Gyfarfodydd Blynyddol 2016!


Cynhaliwyd seminar gan Heddlu Dyfed-Powys yn ddiweddar i drafod ffydd a gwasanaeth yn ein cymunedau.  Dyma’r fideo!   

 

 

 


Fideo a baratowyd gan Cymorth Cristnogol ar gyfer plant! Mwynhewch!


Fideo Cymraeg Wythnos Cymorth Cristnogol 2016.


Dyma fideo cyntaf cyfres Blwyddyn y Beibl Byw gan beibl.net.  Ewch i’w tudalen YouTube i weld y gweddill!

 


Ymweliad dau o weithwyr CWM Ewrop â’r Undeb yn ystod mis Mawrth 2016.


Gwahoddiad i ddathlu dychweliad Beibl Mari Jones i’r Bala, nos Sadwrn, 19 Mawrth 2016.


Cyflwyniad i Flwyddyn y Beibl Byw


Cyfle i fyfyrio ar ychydig eiriau o Salmau 5 a 6


 

Cyfarchiad ar ddechrau blwyddyn newydd: 2016, Blwyddyn y Beibl Byw.


 

Clip byr a ymddangosodd yn ystod yr Adfent yn 2015.


 

Paragraff cyntaf y Beibl yng ngeiriau Beibl.net


 

Myfyrdod ar rai geiriau yn Salm 19


 

Clip sy’n ymateb i anogaeth Salm 150 i foli’r Arglwydd gydag amrywiaeth o offerynnau cerdd.


Myfyrdod byr ar Salm 46


Cân a fideo arall gan Alun Tudur.

 


 

Gwilym Tudur yn son am gariad Duw ym Mhabell yr Eglwysi, Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau, 2015.


 

Clip byr i’n hatgoffa o Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015 ac o weithgareddau Pabell yr Eglwysi yno.


 

Ail fersiwn o’r clip o Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015, gyda mwy byth o luniau!


 

Clip o wasanaeth dathlu 150 y Wladfa a gynhaliwyd yn yr Hen Gapel, Llanuwchllyn, 23 Gorffennaf 2015.


 

Cân newydd gan Alun Tudur


 

Clip byr i’n hatgoffa o’n hamser yn Nant Gwrtheyrn adeg ein Cyfarfodydd Blynyddol a’r Diwrnod Bach i’r Brenin Mawr ar ddechrau Gorffennaf 2015.


 

Dyrchafaf fy Llygiad: Clip sy’n rhoi cyfle i ni fyfyrio ar eiriau Salm 121.


 

Y Ffordd i Nant Gwrtheyrn: Clip a baratowyd ar gyfer y sawl oedd yn nerfus am yrru car i lawr i Nant Gwrtheyrn i Gyfarfodydd Blynyddol 2015.

Wedi ei weld, yr oedd rhai gyrwyr yn fwy nerfus byth!

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn cael ychydig o sbort!


 

Byd Duw 2: Clip byr arall i’n hatgoffa o brydferthwch byd Duw


 

Fideo ymgyrch ‘Hawl i Fyw’. Edrychwch arno a chodwch eich llais!
Prynwch y gân hefyd, oherwydd mae cyfran o’r pris yn mynd i’r gronfa.


 

Y fideo cyntaf i’n cyrraedd oddi wrth eglwys ac i gael ei ddangos ar ein gwefan! Llongyfarchiadau!


Byd Duw 1: Clip o olygfeydd o Gymru sy’n dechrau gydag adnod ac yn gorffen gyda gweddi


 

Fideo Wythnos Cymorth Cristnogol 2015

 


 

Clip sy’n rhoi cipolwg i ni ar Nant Gwrtheyrn, lleoliad ein Cyfarfodydd Blynyddol yn 2015


 Dyma fideo cyfnod y Pasg 2015.

 

 


Fideo sy’n edrych ymlaen at Gyfarfodydd Blynyddol 2015 yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn.


Pwy sy’n cofio ‘Diwrnod i’r Brenin, 2012’? Dyma’r fideo a wnaethpwyd i roi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad. Rhaid ei fod wedi gweithio, oherwydd daeth tua 1,000 o bobl yno!


‘Mynegiant Newydd’ Ebeneser, Caerdydd 


 

‘Capelyddiaeth’: (Cerddoriaeth a geiriau, Alun Tudur)


Yn Eden (Geiriau William Williams, Pantycelyn; cerddoriaeth Alun Tudur, Caerdydd)


Cai Maxwell, Caerdydd, yn canu ‘Dros bechadur . . .’


Cai Maxwell, Caerdydd, yn canu ‘Dyma gariad . . .’


Sgwrs fach am ‘Newid’ gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Geraint Tudur


Ydych chi’n cofio ‘Apêl Haiti’? Dyma ffilm gafwyd gan Cymorth Cristnogol i hyrwyddo’r apêl.


Ydych chi’n cofio ‘Apêl De Affrica’? Mae gofyn hynny yn mynd a ni yn ôl rai blynyddoedd! Dyma ffilm arall gafwyd gan Cymorth Cristnogol.