Edrychwch ar fideo

Dolennau i amrywiol glipiau fideo sy’n ymddangos ar y dudalen hon. Yn amlach na heb byddant yn mynd a chwi i YouTube ble bydd y clipiau yn cael eu cadw.

Oes gennych chi glipiau fideo Cristnogol yr hoffech eu rhannu? Rhowch

hwy ar YouTube ac anfon y cyfeiriad at rhodri@annibynwyr.cymru

Dyma glipiau y gallwch edrych arnynt nawr: Cliciwch yn y man priodol.


Masnach Deg


Gŵyl Ddewi


Myfyrdod o Fynydd y Betws


Y Ffordd 3.4 Cymru a Madagascar


Noson Burns a Santes Dwynwen


Dyma fy stori – Eleri Edwards


Blwyddyn Newydd Dda 2020


Neges Nadolig ein llywydd


Alun Lenny – Byw Ffwl Pelt


Lansiad ‘Carmdas’ (elusen gwrth-drais domestig)


Ahmed, mae’n un ohonom


Gorymdaith y Rhuban Gwyn 2019


Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019


Hope-Siloh, Pontarddulais yn 150 oed!


Dyma fy Stori – Eurwen Richards


Gwaith Mudiad Ieuenctid Cristnogol Sir Gar


Geiriau enwog Salm 23


Cyfarfod Cyngor yr Undeb, fis Hydref 2019


Dathlu 400 mlynedd ers geni Morgan Llwyd


Ysgol David Griffiths yn Madagascar


Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 2019


Sul Sbesial 2019


Blwyddyn Apêl Madagascar; 2018-2019


Un o weithgareddau Capel y Nant, Clydach wrth godi arian at Apel Madagascar


Ymgyrch newydd y Rhwydwaith Merched i gynorthwyo ceiswyr lloches yng Nghymru


Hanes John Penri, Annibynnwr cyntaf Cymru, a fu farw ar y 29ain o Fai 1593


Organathon a chystadleuaeth pobi yng Nghasblaidd, Sir Benfro


Profiad eglwysi o ddilyn cwrs ‘Y Ffordd’


Dilyn Ôl Troed y Cenhadwr, David Griffiths


Myfyrdod Y Pasg 2019


Y Parchg. Beti-Wyn James yn mentro wrth godi arian!


Hanes un o feibion enwocaf bro Rhydymain; Ieuan Gwynedd


Gweddi yn arbennig ar gyfer Apêl Madagascar


Rhagflas o Gyfarfodydd yr Undeb, 2019 a gynhelir yn Rhyd-y-main


Hanes un o genhadon Madagascar, David Griffiths.


Codaf fy llygaid i’r mynyddoedd, o ble daw cymorth i mi?


Defosiwn yn seiliedig ar eiriau Salm 61.


Neges ar gyfer y flwyddyn newydd gan Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, Parchg. Dyfrig Rees.


Stori’r Nadolig yn cael ei pherfformio gan aelodau a chyfeillion Capel y Tabernacl, Pen-y-bont.


Myfyrdod ar eiriau pwerus Eiseia 9


Criw Eglwys Unedig Llanfair, Penrhys yn dangos sut mae coginio bwyd o Fadagascar, ar gyfer ein hapêl,


Ymweliad Zac, o Eglwys Gymraeg Melbourne â Chapel y Priordy, Caerfyrddin


Fideo hwyliog ar gyfer y Nadolig – hanes llygoden fach, a’r Cymydog Newydd Swnllyd


Roedd y cyn-chwaraewr rygbi, Emyr Lewis yn westai arbennig yn oedfa MIC Sir Gar, yn Gellimanwydd, Rhydaman.


Hanes Caffi Heddwch newydd yng Nghaerdydd, sy’n rhan o’r llyfr ‘Heddwch yn y Ddinas.


Cyngor yr Hydref yng Ngregynog.


Diwrnod Heddwch Rhyngwladol, 2018.


Dechrau ar brosiect newydd i leisio testun beibl.net ar gyfer Ap Beibl.


Crynodeb o Ddathliadau Madagascar a Chyfarfodydd yr Undeb 2018 yn Aberaeron.


Dyma neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2018.
 


Protest gan aelodau’r Rhwydwaith Heddwch yng Nghaerdydd pan gynhaliwyd Ffair Arfau yn y brif-ddinas.
 


Dyma ffilm Wythnos Cymorth Cristnogol 2018


Mae’r 10fed o Fai 2018 yn ddiwrnod cenedlaethol o weddi dros yr Heddlu.  Dyma glip am bwysigrwydd y diwrnod.


Pwy yw arwr mwyaf Cymru?  Dewi Sant?  Owain Glyndwr?  Y Parchedig Ddr Alun Tudur sy’n trafod pwy yw’r arwr mwyaf un.


Blwyddyn ym mywyd Eglwys y Priordy, Caerfyrddin.  Blwyddyn yn llawn o weithgarwch!

 


 Ar ddechrau blwyddyn fawr i’r Undeb yn 2018, dyma gyfarchiad yr Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg. Ddr Geraint Tudur.


Mae Capel y Nant yn cyd-weithio ag eglwysi eraill Clydach i gynnal canolfan arbennig yn y pentref.  Dyma hanes Ty Croeso.


Moli Duw wrth sylwi ar brydferthwch yn hydref!


300 mlwyddiant William Williams, Pantycelyn gan Cynan Llwyd.


Hanes cyfiethu’r Testament Newydd i’r Gymraeg gan William Salesbury.


Y Dr. Hefin Jones yn sôn am ei fywyd, ei waith a’i ffydd.


Fideo am daith o amgylch Cyfundebau’r Undeb, gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol a’r Dr. Hefin Jones.


Hanes cyfarfodydd yr Undeb a gynhaliwyd yn Rhydaman, fis Mehefin 2017.


Fideo a wnaethpwyd gan CWM am waith a chenhadaeth Eglwys Ebeneser, Caerdydd.


Gwaith eglwysi cylch Llanuwchllyn a’r Bala mewn ffilm arbennig a grëwyd gan CWM.


Lansiad app Arwyr Ancora yn Eisteddfod yr Urdd, Pencoed.


Pregeth gan y Parchedig Emyr Gwyn Evans ar gyfer cynulleidfa Gymraeg Eglwys Dewi Sant, Toronto.


Wythnos Cymorth Cristnogol 2017, a hanes y Brecwast Mawr yng Nghaerfyrddin


Comisinydd y Gymraeg; Meri Huws yn trafod ymgyrch Y Rhwydwaith Merched i hybu nifer y siaradwyr Cymraeg.


Dyma’r ail yn y gyfres o ffilmiau sydd yn delio â themau perthnasol i bobl ifanc. 


Cyfle cyffrous i ddilyn Cynllun Medrau Eglwys Ebeneser Caerdydd.


Hanes Cyfarfod y Cyngor yng Ngregynog, Gwanwyn 2017.


Y fideo cyntaf mewn cyfres newydd ar gyfer pobl ifanc; Y Rhwyd.


Golwg eto ar leoliad prydferth cyfarfod Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.


Fideo am sut mae Eglwys Unedig Llanfair, Penrhys wedi bod yn estyn allan i’r gymuned ers pum mlynedd ar hugain.


Mae ap newydd i blant a phobl ifanc ar fin cael ei gyhoeddi.  Dyma’r gwaith o leisio a pharatoi Arwyr Ancora.


Clip fideo, seiliedig ar daith gerdded Cymorth Cristnogol o Fethlehem i’r Aifft yn ystod Rhagfyr 2016, yn ein hatgoffa o anghenion ffoaduriaid ac yn awgrymu ffordd i ni eu cofio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.


Y gwaith o recordio oedfaon ar gyfer henoed cylch Llanuwchllyn, a recordio eu cyfraniad hwy ar gyfer oedfaon yr eglwysi lleol.


Fideo am Gymdeithas Hanes yr Annibynwyr, a’u cyfarfod blynyddol yng nghwmni’r Athro Prys Morgan.


Lansiad cynllun Y Ffordd yng Nghapel Cyffordd Llandudno ac ym Methania, Tymbl yn ystod yr Hydref, 2016.


Clip yn cynnwys ychydig luniau o blas Gregynog, lleoliad cyfarfodydd Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.


Clip am gynllun fideo Y Ffordd sydd wedi i fwriadu i ddatblygu ffydd a hyder yn ein plith fel unigolion ac eglwysi.


Hanes Cyfarfod y Cyngor, Gregynog, Hydref 2016


Fideo Cymorth Cristnogol yn gofyn am ein cefnogaeth i ymgyrch yn Hydref 2016.


Oedfa arbennig a gynhaliwyd yn Ysgol Bro Myrddin fel rhan o Flwyddyn y Beibl Byw; “Y Sul Sbesial”.


Hanes dychweliad Beibl Mari Jones i’r Bala.


Cipolwg ar Gymanfa CWM 2016 (Mehefin 17-24) yn Ynys Jeju, De Corea. Yr oedd gan yr Undeb bedwar cynrychiolydd yno: Jeff Williams, Jill-Hailey Harries, Gwilym Tudur a Geraint Tudur. Chwiliwch amdanynt yn y clip!


Tamaid i aros pryd wrth i ni edrych ymlaen at Gyfarfodydd Blynyddol 2016!


Cynhaliwyd seminar gan Heddlu Dyfed-Powys yn ddiweddar i drafod ffydd a gwasanaeth yn ein cymunedau.  Dyma’r fideo!   


Fideo a baratowyd gan Cymorth Cristnogol ar gyfer plant! Mwynhewch!


Fideo Cymraeg Wythnos Cymorth Cristnogol 2016.


Dyma fideo cyntaf cyfres Blwyddyn y Beibl Byw gan beibl.net.  Ewch i’w tudalen YouTube i weld y gweddill!


Ymweliad dau o weithwyr CWM Ewrop â’r Undeb yn ystod mis Mawrth 2016.


Gwahoddiad i ddathlu dychweliad Beibl Mari Jones i’r Bala, nos Sadwrn, 19 Mawrth 2016.


Cyflwyniad i Flwyddyn y Beibl Byw


Cyfle i fyfyrio ar ychydig eiriau o Salmau 5 a 6


Cyfarchiad ar ddechrau blwyddyn newydd: 2016, Blwyddyn y Beibl Byw.


Clip byr a ymddangosodd yn ystod yr Adfent yn 2015.


Paragraff cyntaf y Beibl yng ngeiriau Beibl.net


Myfyrdod ar rai geiriau yn Salm 19


Clip sy’n ymateb i anogaeth Salm 150 i foli’r Arglwydd gydag amrywiaeth o offerynnau cerdd.


Myfyrdod byr ar Salm 46


Cân a fideo arall gan Alun Tudur.


Gwilym Tudur yn son am gariad Duw ym Mhabell yr Eglwysi, Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau, 2015.


Clip byr i’n hatgoffa o Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015 ac o weithgareddau Pabell yr Eglwysi yno.


Ail fersiwn o’r clip o Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015, gyda mwy byth o luniau!


Clip o wasanaeth dathlu 150 y Wladfa a gynhaliwyd yn yr Hen Gapel, Llanuwchllyn, 23 Gorffennaf 2015.


Cân newydd gan Alun Tudur


Clip byr i’n hatgoffa o’n hamser yn Nant Gwrtheyrn adeg ein Cyfarfodydd Blynyddol a’r Diwrnod Bach i’r Brenin Mawr ar ddechrau Gorffennaf 2015.


Dyrchafaf fy Llygiad: Clip sy’n rhoi cyfle i ni fyfyrio ar eiriau Salm 121.


Y Ffordd i Nant Gwrtheyrn: Clip a baratowyd ar gyfer y sawl oedd yn nerfus am yrru car i lawr i Nant Gwrtheyrn i Gyfarfodydd Blynyddol 2015.

Wedi ei weld, yr oedd rhai gyrwyr yn fwy nerfus byth!

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn cael ychydig o sbort!


Byd Duw 2: Clip byr arall i’n hatgoffa o brydferthwch byd Duw


Fideo ymgyrch ‘Hawl i Fyw’. Edrychwch arno a chodwch eich llais!
Prynwch y gân hefyd, oherwydd mae cyfran o’r pris yn mynd i’r gronfa.


Y fideo cyntaf i’n cyrraedd oddi wrth eglwys ac i gael ei ddangos ar ein gwefan! Llongyfarchiadau!


Byd Duw 1: Clip o olygfeydd o Gymru sy’n dechrau gydag adnod ac yn gorffen gyda gweddi


Fideo Wythnos Cymorth Cristnogol 2015


Clip sy’n rhoi cipolwg i ni ar Nant Gwrtheyrn, lleoliad ein Cyfarfodydd Blynyddol yn 2015


 Dyma fideo cyfnod y Pasg 2015.


Fideo sy’n edrych ymlaen at Gyfarfodydd Blynyddol 2015 yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn.


Pwy sy’n cofio ‘Diwrnod i’r Brenin, 2012’? Dyma’r fideo a wnaethpwyd i roi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad. Rhaid ei fod wedi gweithio, oherwydd daeth tua 1,000 o bobl yno!


‘Mynegiant Newydd’ Ebeneser, Caerdydd 


‘Capelyddiaeth’: (Cerddoriaeth a geiriau, Alun Tudur)


Yn Eden (Geiriau William Williams, Pantycelyn; cerddoriaeth Alun Tudur, Caerdydd)


Cai Maxwell, Caerdydd, yn canu ‘Dros bechadur . . .’


Cai Maxwell, Caerdydd, yn canu ‘Dyma gariad . . .’


Sgwrs fach am ‘Newid’ gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Geraint Tudur


Ydych chi’n cofio ‘Apêl Haiti’? Dyma ffilm gafwyd gan Cymorth Cristnogol i hyrwyddo’r apêl.


Ydych chi’n cofio ‘Apêl De Affrica’? Mae gofyn hynny yn mynd a ni yn ôl rai blynyddoedd! Dyma ffilm arall gafwyd gan Cymorth Cristnogol.