Ffoaduriaid: datganiad diamwys

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi datgan, yn hollol eglur a diamwys, mai ein polisi, mewn gair a gweithred, yw dangos trugaredd a chariad at ffoaduriaid pob cyfle a gawn. Mewn trafodaeth emosiynol iawn ar brydiau, clywodd cynadleddwyr yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhydaman bod eglwysi ac aelodau Annibynnol eisoes wedi dechrau darparu cartrefi ar eu cyfer.

 

Wrth i’r Parchg Beti-Wyn James gyhoeddi sut aeth eglwys Y Priordy, Caerfyrddin ati i gynnig y tŷ capel i deulu o Syria sydd heb ddim ar ôl ffoi am eu bywydau, roedd yna ddeigryn mewn sawl llygad. Datgelodd hefyd bod teulu sy’n aelodau ym Mwlch-y-corn wedi darparu tŷ ar gyfer ffoaduriaid yn yr un dre.

Cafodd y penderfyniad ei gynnig gan y Parchg Guto Llywelyn, a’i eilio gan y Parchg Beti-Wyn, ar ran Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin.

Credwn bod nifer a chyflwr truenus y bobl sy’n ffoi rhag rhyfel a therfysg mewn sawl rhan o’r byd yn hollol frawychus. Cydymdeimlwn yn arbennig gyda’r plant a’r ieuenctid sy’n croesi ffiniau i geisio lloches, yn aml heb gwmni eu teuluoedd.

Nodwn yn arbennig gyfraniad Cymorth Cristnogol ar hyd dros 70 mlynedd yn gweithio i gynnig llais, lloches ac ymgeledd i ffoaduriaid mewn sawl gwlad. Nodwn bod ffoaduriaid yn aml yn cael eu dilorni a’u gwrthod am nifer o resymau, gan gynnwys ofn y byddent rywsut yn dinistrio hunaniaeth y wlad sy’n eu derbyn ac yn peryglu lles cymdeithas. Credwn bod disgwyl i ni Gristnogion i groesawu’r gwrthodedig a’r anghenus, ac i ddarparu lloches i’r rhai sydd mewn angen. Mae’r croeso hwn yn ymestyn, wrth gwrs, i’r rhai sy’n ddilynwyr crefyddau eraill, yn ogystal â phobl nad ydynt yn ystyried eu hunain i fod yn grefyddol.

Credwn er cymaint yw’r demtasiwn i godi muriau ac eithrio pawb rydym yn ystyried sy’n wahanol i ni, bod ein gwlad yn lle gwell pan fyddwn yn agor ein drysau i’r sawl sydd angen ein help. Rydym yn gwrthod rhyfel fel modd i setlo anghydfod rhwng pobloedd, ond rhaid inni beidio â chuddio ein hwynebau pan welwn ein chwiorydd a’n brodyr yn dioddef oherwydd hynny.”

Cafodd y Penderfyniad ei dderbyn yn unfrydol, gyda brwdfrydedd mawr.