Dyfodol Dynoliaeth yn COP26

Posted on

Y Parchg Beti-Wyn James, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Newid hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf i ddynoliaeth erioed, a rhaid gweithredu’n gyflym ac yn gadarn os am ddiogelu dyfodol ein hil ar y blaned hon – dyna neges ddifrifol un o arweinwyr Cristnogol Cymru ar drothwy cynhadledd COP26 yn Glasgow. 

‘Rhaid i COP26 fod yn fwy na siop siarad os ydym o ddifri am warchod dyfodol dynoliaeth,’ meddai’r Parchg Beti-Wyn James, Llywydd undeb yr Annibynwyr Cymraeg. ‘Nid rhywbeth fydd yn digwydd yn y dyfodol yw newid hinsawdd – mae’n digwydd nawr, gyda llifogydd difrifol, tanau anferth, a lefelau’r môr yn codi. 

‘Os na lwyddir i gyfyngu’r cynnydd yn nhymheredd y byd i 1.5˚C neu lai erbyn 2050, bydd y canlyniadau’n enbyd. Rhaid i’r gwleidyddion wrando ar y gwyddonwyr, ac ar y bobl ifanc sy’n poeni cymaint am eu dyfodol. Rhaid iddynt wrando – a gweithredu. 

‘Mae 2.5 biliwn o Gristnogion yn byw ledled y byd, ac fel rhai sy’n credu mai Duw sydd berchen ar y ddaear hon, mae cyfrifoldeb arbennig arnom ni i wneud yn siŵr bod arweinwyr y gwledydd yn clywed ein llais.’ 

‘Ond ar yr un pryd, mae cyfrifoldeb arnom ninnau i newid ein ffyrdd o fyw, gan dderbyn hefyd y bydd galw arnom i wneud aberth ariannol i dalu am fesurau llymach caiff eu cyflwyno i dorri ar danwydd carbon.’