Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd 2018

Posted on

 

Eleni, chwiorydd Swrinam, gwlad ar arfordir gogledd–ddwyreiniol De America, sydd wedi paratoi’r gwasanaeth ar gyfer Dydd Gweddi Bydeang y chwiorydd a chyfieithydd y gwasanaeth yw Beryl Jones. ‘Mae Cread Duw yn Dda Iawn i Gyd!’ yw’r thema a bydd cyfle i ddiolch am fyd hardd Duw ac i gyflwyno ein pryderon i Dduw am effeithiau cynhesu byd-eang a’r perygl o golli rhai rhywiogaethau prin am byth. Dyma ychydig i chi am y wlad ac am gwasanaeth.

‘Gwlad hardd iawn yw Swrinam. Mae ganddi goedwigoedd a mynyddoedd gwych ac afonydd mawr lle mae’r dyfroedd gwyn byrlymus yn hynod drawiadol. Dyma wlad sy’n gyforiog o flodau ac anifeiliaid ac sy’n cynhyrchu digon o fwyd i bawb. Yn y gwasanaeth hwn mae chwiorydd Swrinam yn ein hannog i garu’r Greadigaeth sydd yn rhodd ryfeddol gan Dduw ac i ymrwymo i ofalu am ei fyd mewn modd cyfrifol fel y cawn ninnau yn ein tro ei drosglwyddo’n ddilychwin i’n plant.

‘Wrth i ni weddïo gyda phobl Swrinam a throstyn nhw, byddwn yn rhan o don enfawr o weddi fydd yn cwmpasu’r byd – gan ddechrau wrth i’r haul godi dros Samoa gan ddilyn ei hynt o gwmpas y byd a dod i ben tua 36 awr yn nes ymlaen pan fydd pobl Samoa Americanaidd yn gweld y machlud. Mae’r gwasanaeth yr ydym yn rhan ohono wedi’i gyfieithu i dros 60 o ieithoedd a thros fil o dafodieithoedd a bydd 170 o wledydd ac ynysoedd yn ei ddilyn. Yma, yn Ynysoedd Prydain, cynhelir tua 6,000 o wasanaethau.’

Dyma weddi o’r gwasanaeth:

‘Cofiwn y rhai sy’n byw yn ymyl y môr, y rhai sy’n ofni colli’u tir a’u cartrefi wrth i lefel y dyfroedd godi. Meddyliwn am y rhai nad oes ganddyn nhw ddŵr glân i’w yfed a gweddïwn y bydd ein harweinwyr yn peri bod yr adnoddau hyn ar gael i bawb a’u bod yn gynaliadwy i’r dyfodol. ‘Rydyn ni’n pryderu am ambell rywogaeth fel crwbanod gwyrdd y môr sydd dan fygythiad oherwydd gor-hela are u hwyau.

O Dduw, yn ein gweddïau deisyfwn y pethau hyn.

Masra Gâdo, arci wi begi. (Arglwydd clyw ein gweddi)’

(O lyfryn Gwasanaeth Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd 2018)

Os ydych yn cynnal cwrdd gweddi ar 2 Mawrth, tybed fyddai modd i chi dynnu llun grŵp o’r rhai sydd yno gyda chi a’i yrru at y Parchedig Beti-Wyn James? Byddai’n hyfryd i weld eich lluniau. Anfonwch eich lluniau grŵp at: beti.wyn@icloud.com ar ffurf jpeg os gwelwch yn dda.