Dwy Groes Pasg 2015

Posted on

Wrth i Gristnogion edrych tua’r groes y Pasg hwn, dylent hefyd ystyried sut orau i ddefnyddio’u croes ar y papur pleidleisio, meddai Dr Fiona Gannon, Cadeirydd Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n galw ar Gristnogion i wrthwynebu polisïau a fyddai’n taro’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas trwy gwtogi ymhellach ar fudd-daliadau. Fe ddylai gwleidyddion ymarfer tosturi a chyfiawnder, meddai yn ei neges Basg i’r wasg a’r cyfryngau.    

“Mae’r groes yn ganolog yn ein meddyliau wrth i ni nesáu at y Pasg, y groes fu’n gyfrwng dioddefaint a marwolaeth Iesu cyn ei atgyfodiad gogoneddus. Ond eleni mae croes arall yn hawlio tipyn o sylw – croes y papur pleidleisio,” meddai Dr Gannon.” A fydd canlyniad yr etholiad yn arwain at fwy o ddFiona Gannon 2015ioddefaint i lawer, wrth i’r prif bleidiau rhybuddio bod mwy o lymder ar y ffordd? Fel Cristnogion, sut gallwn ni gynnig gobaith yn y fath sefyllfa?

“Mae’r bygythiad i dorri ymhellach ar y budd-daliadau sy’n cynnal y bobl fwyaf tlawd a bregus yn ein cymdeithas yn achosi pryder mawr.

Mae sôn am arbed £12b. trwy – ymhlith pethau eraill – gwtogi neu ddileu’r taliad i ofalwyr a’r sawl sy’n chwilio am waith, yn ogystal â threthu elfennau o’r budd-dal sy’n cael ei dderbyn gan bobl sy’n sâl neu’n anabl. Mae perygl gwirioneddol y bydd sawl un yn methu fforddio angenrheidiau bywyd, a bydd nifer gynyddol o bobl hŷn, sâl neu anabl yn gorfod mynd i gartrefi preswyl neu ysbytai am fod gofal yn y cartref yn dod i ben.

“Ar drothwy’r Pasg ac mewn cyfnod etholiadol, rhaid i ni godi croes y gwan mewn cymdeithas trwy ymwrthod ag unrhyw bolisïau gwleidyddol sy’n ymosod ar ddiogelwch, cyfiawnder a thosturi. Wrth i ni baratoi i roi ein croes ninnau ar y papur pleidleisio, boed i ni addunedu o’r newydd i weithio dros werthoedd Crist yn ein cymdeithas, a rhoi pwysau ar ein gwleidyddion i sicrhau bod Cymru a’r Deyrnas Unedig gyfan yn parchu’r gwerthoedd hynny.”