Diwrnod y Rhuban Gwyn

Posted on

Dr Fiona Gannon 2014Mae Annibynwyr Cymru yn cael eu hannog i roi sylw i’r modd y mae cymaint o ferched yn cael eu camdrin yn y cartref.  Mae dynion a bechgyn Cymru yn cael eu gwahodd i wisgo rhuban gwyn am wythnos, yn cychwyn heddiw, fel adduned bersonol na fyddant byth yn cyflawni, yn goddef nac yn anwybyddu trais yn erbyn merched.

white ribbon“Mae trais domestig yn digwydd allan o olwg y cyhoedd, gan fod merched fel arfer yn ei ddioddef dan law eu partner agosaf, a hynny y tu ôl i ddrysau caeedig,” meddai Dr Fiona Gannon (yn y llun), sy’n gydlynydd y Rhwydwaith Merched sydd newydd ei sefydlu gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. “Bob blwyddyn, mae dros 50,000 o ferched Cymru yn dioddef cam-drin domestig. Dylai’r broblem ddifrifol hon fod yn destun gweddi a thrafodaeth mewn eglwysi,” meddai Dr Gannon. 

“Er ein bod ni, fel rhwydwaith merched, yn ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o’r mater hwn ar lawr gwlad yn ein capeli, mae’n werth cofio mai dynion gychwynnodd ymgyrch y Rhuban Gwyn. Mae’n rhywbeth y dylai pob un ohonom ni fel Cristnogion fod yn effro yn ei gylch yn y cymunedau lle rydyn ni’n byw.” 

Daw’r apêl hon ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig er Dileu Trais yn erbyn Merched.