Diwrnod Y Rhuban Gwyn

Posted on

Mae aelodau Rhwydwaith Merched yr Annibynwyr yn cael eu hannog i gefnogi diwrnod y Rhuban Gwyn. Dydd Iau 22 Tachwedd yw’r diwrnod, ac mae’n ddigwyddiad byd-eang.

Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol ar Ddiddymu Trais yn Erbyn Menywod, yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o atal trais yn erbyn menywod. Mae’n galw ar ddynion addo i beidio byth â chyflawni, caniatáu, nac anwybyddu trais gan ddynion yn erbyn menywod ar bob ffurf.

Mae’n ffaith drist bod 45% o fenywod yn y DU wedi profi rhyw ffurf o drais yn y cartref, ymosodiad rhywiol neu stelcio ac yn drasig, mae dwy fenyw yn cael eu lladd bob wythnos gan bartner neu gyn-bartner treisgar yng Nghymru a Lloegr.Sefydlwyd Ymgyrch y Rhuban Gwyn gan ddynion 25 mlynedd yn ôl a bellach mae nifer fawr o ddigwyddiadau, yn lleol ac yn genedlaethol wedi eu trefnu ar gyfer 22 Tachwedd.

Os ydych chi, neu unrhyw un yr ydych yn nabod, yn cael ei effeithio gan gam-drin domestig, ffoniwch Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru Gyfan ar 0808 80 10 800, neu ewch i’w gwefan http://livefearfree.gov.wales. Mae’r linell gymorth am ddim ac yn gyfrinachol.  Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ceir mwy o fanylion am y diwrnod ar y wefan sef www.whiteribboncampaign.co.uk   neu cysylltwch â’r gangen Cymorth i Fenywod lleol i wybod be sy’n digwydd yn eich ardal chi.