Diwrnod Bwyd y Byd 16 Medi 2020

Posted on

Mae dydd Gwener 16 Hydref yn Ddiwrnod Bwyd y Byd. Yr ydym ni fel Cristnogion yn credu mewn cyfiawnder byd-eang, ac y mae bwyd a’r hawl i fwyd, yn rhan greiddiol o’r cyfiawnder hwnnw. Fe gredwn ni mewn bywyd i bawb.

Tua’r adeg hon bob blwyddyn hefyd fe fyddwn ni’n dathlu Diolchgarwch, ac y mae gennym ni lawer i fod yn ddiolchgar yn ei gylch. 

Eleni ar 16 Hydref bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n cyffwrdd â phynciau diolchgarwch, rhannu a chyfiawnder byd-eang. 

Rhown wahoddiad i chi rannu adnodau neu weddïau gyda ni, neu efallai bod gennych hoff gerdd sy’n sôn am ddiolchgarwch neu am rannu? Efallai yr hoffech ysgrifennu rhywbeth eich hun? Efallai fod gennych lun sy’n cyfleu diolchgarwch neu gyfiawnder byd-eang a rhannu? Anfonwch atom ni ac fe rannwn ar ein gwefan ni a thros y cyfryngau cymdeithasol. 

Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees, yn dymuno rhannu’r dyfyniad pwerus hwn:

‘Mae yna bobl yn y byd mor llwglyd, fel na all Duw ymddangos iddyn nhw heblaw ar ffurf bara.’  

Gandhi

Anfonwch eich cyfraniadau am ddiolchgarwch, am rannu neu am gyfiawnder byd-eang atom ar undeb@annibynwyr.cymru cyn 16 Hydref, neu rhannwch naill ai ar dudalen Facebook Undeb yr Annibynwyr Cymraeg neu dros y cyfrif Twitter @AnnibynwyrCymru ar y diwrnod. 

Gadewch i ni ledaenu anogaeth ymysg ein gilydd.