Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cywiro nifer o’r brychau oedd yn eu canllawiau ar gyfer addoldai –https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html

Maent hefyd wrthi yn cyhoeddi canllawiau eraill a cheir dolenni i’r rhai sy’n berthnasol i addoldai a’u gwaith ar wefan Cytûn.

Yn anffodus, nid yw’r canllawiau ar weithgarwch cymunedol wedi eu diweddaru eto, ond mae CGGC wedi diweddaru eu canllawiau nhw – https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/11/Canllawiau-ar-gyfer-ailagor-Canolfannau-Cymunedol-yng-Nghymru.pdf a fydd yn arbennig o ddefnyddiol wrth ail-agor neuaddau eglwys, festrïoedd, ac ati.

Yn yr un modd, nid yw canllawiau Llywodraeth Cymru ar letygarwch (gan gynnwys caffis eglwysig) wedi eu diweddaru hyd yma, ond mae UK Hospitality Cymru wedi cyhoeddi canllaw manwl defnyddiol –https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance(Saesneg yn unig).

Rydym wrthi yn gyson yn diweddaru gwefan Cytûn – https://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/  Mae’r diweddariadau yr wythnos hon yn cynnwys:

  • Gwybodaeth fanylach am briodasau (yn cynnwys pryd gall y cwpwl dynnu eu gorchudd wyneb) ac angladdau
  • Diweddaru’r wybodaeth am fedydd trochiad ac am Profi, Olrhain, Diogelu yn dilyn newidiadau yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru
  • Dolen i wybodaeth fanwl am ymweld â chartrefi gofal
  • Adran newydd fer am wasanaethau cymundeb – mae arferion eglwysi Cytûn mor amrywiol fel nad oes modd cynnig arweiniad llawn, ond gan ein bod yn derbyn ymholiadau cyson rydym wedi nodi rhai canllawiau. Dylai eglwysi lleol droi at eu henwad am gyngor yn y lle cyntaf.
  • Adran newydd yn crynhoi’r wybodaeth am blant ac ieuenctid mewn addoldai
  • Adran newydd gyda dolenni at wybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi (furlough) a chynlluniau cefnogi busnes. Yn anffodus, nid oes gennym yr arbenigedd i ymateb i ymholiadau manwl yn y meysydd hyn, a chynghorir enwadau i geisio eu cymorth proffesiynol eu hunain pan fo angen.

Gan y gobeithiwn y bydd y patrwm rheoleiddiol hwn yn ei le am beth amser, byddwn yn croesawu unrhyw gywiriadau neu awgrymiadau am sut y gallwn wella’r wefan i fod mor ddefnyddiol â phosibl, o fewn ein hadnoddau.