Diweddariad Covid-19 gan Cytûn – Caerffili

Posted on

Am 6yh heddiw (Medi 8) fe ddaeth cyfyngiadau newydd i rym yn ardal Cyngor Bwrdeisdref Caerffili. Gellir gweld y rheoliadau yn llawn yma –https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-09/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-diwygio-rhif-8-caerffili-2020.pdf – a cheir canllawiau’r Llywodraeth yma – https://llyw.cymru/cyfnod-clo-coronafeirws-sir-caerffili ac yma – https://llyw.cymru/caerphilly-county-coronavirus-lockdown-frequently-asked-questions  . Yn Saesneg yn unig y cyhoeddwyd y canllawiau heddiw.

Nid cyngor cyfreithiol ffurfiol sy’n dilyn, ond ein dealltwriaeth gychwynnol ni yw mai byrdwn y rheoliadau o ran eglwysi a chymunedau ffydd eraill yw:

  1. Gall addoldai o fewn Caerffili aros ar agor, ond bydd angen i bawb dros 11 sy’n mynychu gweithgareddau dan do yno wisgo gorchudd wyneb (heblaw am y sawl sydd wedi eu heithrio am resymau meddygol). Nid oes eithriad yn y rheoliadau ar gyfer arweinyddion addoli, felly bydd angen gwisgo gorchudd wyneb wrth arwain gwasanaeth dan do yng Nghaerffili.
  2. Ni ellir teithio i mewn i nac allan o Fwrdeisdref Caerffili er mwyn mynychu addoldy (ag eithrio ar gyfer angladd neu briodas – gweler 3 isod). Hynny yw, rhaid i’r sawl sy’n byw ym Mwrdeisdref Caerffili addoli yno, ac ni all pobl o’r tu allan i Gaerffili fynd yno i addoli. Fe ellir teithio i mewn neu allan o’r Bwrdeisdref er mwyn “gweithio neu ddarparu gwasanaethau gwirfoddol neu elusennol” felly gall arweinydd addoli neu rywun sy’n gweithio’n wirfoddol mewn addoldy deithio yn gyfreithlon i’r perwyl hwnnw, os nad yw’n rhesymol ymarferol gwneud eu gwaith gartref (gweler 5 isod).
  3. Gellir teithio i mewn neu allan o’r Bwrdeisdref i fynychu gwasanaeth angladd neu briodas i’w arwain, ar wahoddiad, neu fel gofalwr i rywun sy’n arwain neu wedi’i wahodd, ond ni ellir mynychu gwledd briodas na lluniaeth ynghlwm wrth angladd os ydych wedi teithio i mewn neu allan o’r Bwrdeisdref ar gyfer y gwasanaeth. [Mae’n ymddangos fod y cyfyngiad hwn yn berthnasol hyd yn oed i’r cwpwl sy’n priodi ac i deulu agos yr ymadawedig].
  4. Gellir teithio i mewn neu allan o’r Bwrdeisdref er mwyn (ymysg pethau eraill) “cael gafael ar wasanaethau cyhoeddus neu gael y gwasanaethau hynny” ac er mwyn “cael gafael ar ofal plant neu wasanaethau addysg neu gael y gofal neu’r gwasanaethau hynny”. Noder na ellir teithio i mewn neu allan o’r Bwrdeisdref ar gyfer pethau megis cyrchu gwasanaethau gwirfoddol, mynychu dosbarth ymarfer corff neu gymdeithasu, a bydd hyn yn cyfyngu ar ba weithgareddau y mae’n ymarferol i addoldai o fewn Bwrdeisdref Caerffili eu cynnal yn ystod y cyfnod clo lleol hwn.
  5. Mae’n ofynnol i weithio neu ddarparu gwasanaethau gwirfoddol gartref os yw’n rhesymol ymarferol i wneud hynny. Felly dylai clerigion ac addoldai ystyried yn ofalus pa waith a gwasanaethau y gellir eu cynnig oddi cartref yn hytrach na’r tu hwnt iddo.
  6. Gall bwytai aros ar agor, ond ni all neb gyfarfod â rhywun o’r tu allan i’w aelwyd yno – rhaid i bob aelwyd eistedd ar wahân a rhaid cadw pellter corfforol caeth rhwng pob aelwyd.

Rydym yn ymwybodol fod y cyfyngiad (2) uchod yn golygu na fydd rhai pobl ym Mwrdeisdref Caerffili yn gallu mynychu addoldy o’u ffydd neu eu henwad eu hunain. Rydym wedi holi gan Lywodraeth Cymru a ydynt yn fodlon fod cyfyngiad a fydd, felly, yn llym i rai yn angenrheidiol, ac a yw’n gydnaws â dyletswyddau hawliau dynol a chydraddoldeb y Llywodraeth.