Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys

  1. Mae’r cyfyngiadau lleol (Ardaloedd Diogelu Iechyd Lleol) sydd eisoes mewn grym ar draws llawer o dde Cymru bellach wedi eu hymestyn i bedair ardal yn y gogledd o 6yh heno – Bwrdeisdrefi Conwy a Wrecsam, a siroedd Dinbych a Fflint. Mae manylion y cyfyngiadau ychwanegol yr un fath ag yn Ardaloedd Diogelu Iechyd y de, a gellir eu gweld ar ben y dudalen yma:http://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/  Mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio mai cyfyngiadau ychwanegol dros dro yw’r rhain ac y byddant yn cael eu lliniaru cyn gynted ag y bo modd.
  2. Fe gyfarfu’r Fforwm Cymunedau Ffydd â’r Dirprwy Weinidog Jane Hutt y bore ‘ma. Fe drafodwyd yr amryfal gyfyngiadau a sut y maen nhw’n gweithio, a mynegodd nifer o gymunedau ffydd eu gofid nad oes modd teithio allan o unrhyw un o’r ardaloedd cyfyngedig i addoli yn unol â thraddodiad penodol mewn man arall. Fe’n sicrhawyd fod hyn yn aros dan ystyriaeth gan y Llywodraeth. Cawsom sicrwydd hefyd fod canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addoldai a gweithgarwch cymunedol, sydd bellach wedi dyddio ac yn methu ag ateb llawer o gwestiynau cyffredin, yn mynd i gael eu diweddaru dros yr wythnosau nesaf. Mae Cytûn yn gwybod o’r holl ymholiadau rydym yn eu derbyn fod cryn ddryswch bellach ynghylch beth yn union a ganiateir yn ein hadeiladau yn yr ardaloedd cyfyngedig ac yng ngweddill Cymru, a bod y rheoliadau bellach yn or-gymhleth. Fe fynegwyd hynny wrth Lywodraeth Cymru heddiw ac rydym yn hyderus i’n sylwadau gael eu clywed.