Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

  1. O heddiw (Medi 14) ymlaen yng Nghymru mae yna gyfyngiad ar gynulliadau cymdeithasol dan do i 6 o bobl o’r un teulu estynedig (gall hyd at 30 gyfarfod o hyd yn yr awyr agored, heb fod o’r un teulu estynedig). Mae’r eithriadau i’r rheol hon yr un peth â’r eithriadau i’r rheol llai caeth flaenorol, felly mae mynychu addoldy o hyd yn bosibl i fwy na 6 o bobl, ac felly hefyd y pethau eraill y gellir cynnull ar eu cyfer a restrir arhttp://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/  Mae’n dilyn, felly, nad oes modd o hyd ymgynnull mewn addoldy neu ganolfan gymunedol ar gyfer cyfarfodydd cymdeithasol nac at weithgarwch arall nad yw’n syrthio i’r categorïau hyn, hyd yn oed os oes 6 o bobl neu lai yn bresennol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod cyfarfodydd llywodraethiant yn “wasanaeth gwirfoddol” ac y gellir eu cynnal, o gadw at yr holl reoliadau perthnasol.

2.       Wrth ymgynnull mewn “mangre agored” – sy’n cynnwys addoldai a chanolfannau cymunedol – rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn ogystal â chymryd y camau eraill, megis golchi dwylo a pellhau corfforol, i sicrhau diogelwch. Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio “gorchudd wyneb” fel a ganlyn – “Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell o leiaf dair haen mewn gorchudd wyneb. Rhaid i orchuddion wyneb orchuddio’r geg a’r trwyn.” Mae hyn yn cynnwys arweinyddion addoli a’r sawl sy’n siarad mewn cyfarfod a ganiateir, a mae’r gofyniad am “dair haen” yn golygu nad yw feisor ar ei ben ei hun yn dderbyniol. Mae yna eithriadau i’r gofyniad i wisgo gorchudd am resymau meddygol, a mae modd tynnu’r gorchudd “i gyfathrebu â pherson arall sy’n cael anhawster i gyfathrebu (mewn perthynas â lleferydd, iaith neu fel arall)” [Rheoliad 12B94)(c)]. Ceir cyfarwyddyd llawn i’r cyhoedd yma –https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd?_ga=2.51750447.728759724.1600073131-1091050911.1599566111 ac i reolwyr mangreoedd yma – https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd

  1. Mewn ymateb i ymholiadau gan eglwysi dros y penwythnos rydym yn holi gan Lywodraeth Cymru a yw’r eithriad o ran “cyfathrebu â pherson arall sy’n cael anhawster i gyfathrebu” yn golygu y gellir tynnu’r gorchudd er mwyn cyfathrebu â chynulleidfa gyfan pan fo dim ond un neu dda ag anhawster yn eu plith, a hefyd a fyddai modd defnyddio feisor yn lle gorchudd tair haen wrth arwain addoli. Wedi dweud hynny, fe fûm i yn arwain oedfa ar y Sul ac fe arbrofais am ychydig gyda gwisgo gorchudd tair haen, a barn y gynulleidfa oedd y gallent glywed cystal pan oeddwn yn gwisgo’r gorchudd â chyn hynny. Gorchudd untro ysgafn oedd hwn – fe all y byddai gorchudd amlddefnydd mwy trwchus yn creu mwy o anhawster.
  2. Mae cyfyngiadau statudol llymach yn parhau ym Mwrdeisdref Caerffili – gweler ein gwefan am y manylion.
  3. Mae cyfyngiadau anstatudol ychwanegol wedi eu cyflwyno yn Rhondda Cynon Taf –https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/NEWCoronavirusCOVID19latestinformation/COVID19OutbreakControlandPrevention/EnhancedPublicHealthVoluntaryActionsforRCT.aspx a Merthyr Tudful (canllawiau tebyg, ond nid yw gwefan Cyngor Merthyr Tudful wedi ei diweddaru hyd y gwelaf i). Nid yw’r canllawiau newydd hyn yn effeithio yn uniongyrchol ar weithgarwch addoldai, ond fe fyddant yn golygu hyd yn oed mwy o ofal wrth wneud gwaith bugeiliol ac yn enwedig wrth ymweld.

ENGLISH

  1. From today (September 14) in Wales there is a limit of 6 people on indoor social gatherings, and all 6 must be from the same extended household (up to 30 may meet out of doors, and need not all be from the same extended household). The exemptions from this regulation are the same as the exemptions from the previous regulation, so more than 6 people may attend a place of worship, and also the other permitted activities listed athttp://www.cytun.co.uk/hafan/en/covid-19-briefing-paper/ It follows, therefore, that it remains impermissible to gather in a place of worship or community centre for Social activities or other events not included in the permitted list, even if 6 or fewer people are present. Welsh Government have confirmed that governance meetings count as “voluntary service” and may proceed subject to adherence to all the regulations.
  2. When gathering in “open premises” – including places of worship and community centres – it is now a requirement to wear a face covering as well as taking the other steps, such as hand washing and physical distancing, which are required. Welsh Government defines a “face covering” as follows – “The World Health Organisation recommends a minimum of three layers in a face covering. Face coverings must cover the mouth and nose” This applies to all, including worship leaders and those speaking in other permitted meetings. The requirement for “three layers” means that a visor alone is not permitted. There are exception to the requirement to wear a face covering for medical reasons, and it is permitted to remove the covering “to communicate with another person who has difficulty communicating (in relation to speech, language or otherwise)” [Regulation 12B(4)(c)]. Fuller guidance for the public is published here –https://gov.wales/face-coverings-guidance-public?_ga=2.51750447.728759724.1600073131-1091050911.1599566111 and for premises managers here – https://gov.wales/face-coverings-guidance-measures-be-taken-employers-and-managers-premises
  3. In response to enquiries from churches over the weekend we are contacting Welsh Government to ask whether the exception “to communicate with another person who has difficulty communicating” means that the face covering may be removed by a worship leader to communicate with a congregation when some members of that congregation have such difficulty, and also whether worship leaders may wear a visor instead of a three-layer face covering. That said, I lead worship on Sunday and experimented for a period with a three layer face covering, and the congregation said that they could hear as well when I was wearing the covering as previously. This was a light disposable three-layer covering – it may be that a thicker multi-use covering might cause more difficulty.
  4. Stricter statutory restrictions remain in force in Caerphilly Borough – see our website for details.
  5. Non-statutory additional guidance has been introduced in Rhondda Cynon Taf –https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/NEWCoronavirusCOVID19latestinformation/COVID19OutbreakControlandPrevention/EnhancedPublicHealthVoluntaryActionsforRCT.aspx and Merthyr Tydfil (similar guidance, but the Merthyr CBC website has not yet been updated, so far as I can tell). This new guidance does not affect the operation of places of worship directly, but it does require taking even greater care over pastoral work and, especially, visiting.