Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn.

Heddiw fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chanllawiau ar gyfer ail-agor canolfannau cymunedol, gan gynnwys y defnydd cymunedol ar addoldai. Gallwch weld y rhain yma: https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19 Mae’r egwyddorion yn debyg iawn i’r canllawiau am ail-agor addoldai, felly bydd y sawl sydd eisoes yn gyfarwydd â’r rheiny ar ben y ffordd yn barod. Mae’r canllawiau ar gyfer canolfannau cymunedol yn cynnwys canllaw cam-wrth-gam ar wneud penderfyniadau ynghylch ail-agor, a thybiaf y bydd yr adran honno yn arbennig o ddefnyddiol i’r sawl sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau o’r fath.

Mae yna ddau beth penodol i’w nodi:

  1. Dywed y canllawiau ar gyfer canolfannau cymunedol: Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 yn gosod dyletswydd ar y rheini sy’n gyfrifol am y ganolfan igasglu gwybodaeth gyswllt gan bob person yn yr eiddo, neu yn achos pobl o’r un aelwyd, wybodaeth gyswllt gan un ohonynt. Dylid cadw’r wybodaeth hon am 21 diwrnod er mwyn gallu ei rhoi i Weinidogion Cymru neu i swyddog iechyd cyhoeddus os byddant yn gofyn amdani. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am Profi, Olrhain, Diogelu ynghyd â chanllawiau ar gadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr. Mae hyn yn ddehongliad annisgwyl o’r rheoliadau (sy’n dweud y gellir casglu’r wybodaeth hon yn hytrach na bod rhaid), ond yn wyneb y geiriad yn y canllawiau hyn fe gynghorir addoldai i gasglu gwybodaeth gyswllt ar gyfer mynychwyr gweithgareddau cymunedol, gan ofalu ei chadw a’i dinistrio yn unol â rheoliadau diogelu data (GDPR).
  2. Nid yw’r canllawiau yn newid y rhestr o weithgareddau a ganiateir o fewn canolfan gymunedol, ond mae’n nodi y gall y rhestr honno newid o dro i dro, neu mewn ardaloedd daearyddol penodol, a mae’n dweud mai cyfrifoldeb y sawl sy’n gyfrifol am ganolfan yw sicrhau eu bod yn ymwybodol o beth a ganiateir ar hyn o bryd a beth ddim. Mae rhestr gyflawn o’r gweithgareddau a ganiateir ar hyn o bryd (Awst 27) ledled Cymru ar wefan Cytûn: http://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/

Rwy’n sylweddoli y bydd yna gwestiynau yn codi o’r canllawiau hyn. Noder felly fy mod ar wyliau o heno tan fore Llun Medi 7. Fe fydd fy nghydweithiwr Aled Edwards yn ei waith o fore Mawrth Medi 1 ymlaen, ac rwy’n sicr y gwnaiff ei orau i ymateb i gwestiynau (trwy aled@cytun.cymru) neu eu cyfeirio at y swyddogion priodol yn Llywodraeth Cymru lle bo angen.