Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma’r newyddion diweddaraf gan y Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn.

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ddiweddariad pellach o’r rheoliadau Covid-19 – gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd

Nid yw’r newidiadau yn y diweddariad hwn yn effeithio yn uniongyrchol ar addoldai, ond wrth wneud y cyhoeddiad fe gyfeiriodd Prif Weinidog Cymru at newidiadau fyddai yn cael eu hystyried ymhen tair wythnos (ar Fedi 11):
We will look at ways of safely resuming small group meetings indoors – weight loss classes, book clubs or face-to-face training, for example.

Mewn ateb i gwestiwn yn nes ymlaen yn y gynhadledd newyddion, fe ychwanegodd “cyfarfodydd cymdeithasol bychain” at y rhestr hon, ac fe gadarnhaodd fod hyn yn cyfeirio at weithgarwch o fewn canolfannau cymunedol (gan gynnwys defnydd cymunedol o addoldai). Mae hyn yn cadarnhau y cyngor a ddosbarthwyd yn gynt yr wythnos hon (ac a ail-argreffir isod ac ar wefan Cytûn –http://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/) NAD yw’r gweithgareddau hyn ar hyn o bryd wedi eu caniatáu o fewn addoldai na chanolfannau cymunedol yng Nghymru. Rwy’n ymwybodol fod nifer o addoldai yn dod dan bwysau mawr gan drefnyddion gweithgareddau o’r fath i’w caniatáu, ond tra gellir cynllunio ymlaen nawr,ni ddylid ail-ddechrau’r gweithgarwch ei hun tan y newidir y Rheoliadau i’w ganiatáu.

  • Clywais heddiw gan Lywodraeth Cymru y bydd canllawiau newydd, manwl, am ganolfannau cymunedol yn cael eu cyhoeddi ddiwedd yr wythnos nesaf. Tan hynny, dylid parhau i ddilyn y cyngor yn yr ebost a atodir isod. (Mae’r canllawiau am ganolfannau cymunedol ar wefan Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cyfeirio at Reoliadau sydd bellach wedi eu newid yn sylweddol).
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi un Canllaw newydd perthnasol i eglwysi a chymunedau ffydd, sef Canllaw am waith ieuenctid – https://llyw.cymru/canllawiau-gwasanaethau-gwaith-ieuenctid-coronafeirws Mae hwn yn ychwanegol at y canllawiau am ofal plant a gweithgarwch plant a restrir yn yr ebost isod.

Pob bendith – Blessings

 

Gethin