Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r neges ddiweddaraf gan Cytûn, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y 7fed o Awst.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi symud i gyfyngiadau Lefel 0 o yfory (Awst 7). Dyma grynodeb Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-crynodeb :

Ar Lefel Rhybudd Sero, o 7 Awst 2021, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy’n gallu cwrdd, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau. Yn ogystal, caiff pob busnes a safle fod ar agor.
Fodd bynnag, nid ydym eto wedi cyrraedd sefyllfa lle gallwn gael gwared â phob mesur amddiffyn ac – yn unol â’r cyngor gwyddonol ac iechyd cyhoeddus diweddaraf – rydym yn cadw rhai rheolau cyfreithiol allweddol. Mae angen inni i gyd gymryd cyfrifoldeb o ran y rhain yn hytrach na’u gwneud yn ddewis personol.
1.         Bydd yn dal i fod angen i fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws a chymryd camau rhesymol i leihau unrhyw gysylltiad â’r feirws, a’i ledaeniad.
2.         Bydd yn dal i fod angen i bawb hunanynysu am 10 diwrnod os cânt brawf COVID-19 positif. Os ydych yn gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif, yn 18 oed neu’n hŷn a heb eich brechu’n llawn, rhaid i chi hefyd hunanynysu am 10 diwrnod.
3.         Bydd yn dal i fod angen i oedolion a phlant dros 12 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ac eithrio safleoedd lletygarwch megis bwytai, tafarndai, caffis neu glybiau nos.
Yn unol â phwynt 1, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau manwl ynghylch llunio asesiad risg a’r camau rhesymol i’w cymryd https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-0-canllawiau-i-gyflogwyr-busnesau-sefydliadau-html  Mae’r rhain yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am sut y mae’r feirws yn lledu ac yn tynnu sylw at y gweithgareddau sy’n arwain at risg – megis canu.  Mae’n gorffen gydag 11 cwestiwn sylfaenol i’w gofyn wrth lunio asesiad risg penodol. Mae’r ddogfen hon yn hawlio ei darllen yn ofalus gan bawb sydd â chyfrifoldeb am unrhyw adeilad neu weithgaredd sydd ar agor i’r cyhoedd.
Rydym yn disgwyl y bydd canllawiau mwy penodol ar gyfer addoldai yn cael eu cyhoeddi maes o law, ond nid ydynt ar gael eto. Mater i awdurdodau priodol pob addoldy a gweithgarwch yw gwneud eu trefniadau, ond gan y bydd llawer o eglwysi eisoes wedi trefnu gwasanaethau ar gyfer y Sul sy’n dod (ac y bydd, o bosibl, swyddogion allweddol ar eu gwyliau ar hyn o bryd), argymhelliad Cytûn yw y dylai eglwysi gadw at eu trefniadau presennol ar gyfer Dydd Sul Awst 8, gan roi amser iddynt eu hunain astudio’r canllawiau’n fanylach cyn y Sul canlynol. Bydd gwefan Cytûn yn cael ei diweddaru yn llawn yr wythnos nesaf. Bydd y rheoliadau diwygiedig (sydd heb eu cyhoeddi wrth ddanfon yr ebost hwn) yn weithredol tan Dachwedd 26 2021.