Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i’r Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytun, am ddadansoddi a chynghori’r eglwysi yng ngoleuni rheoliadau’r Llywodraeth.  Dyma ei ohebiaeth ddiweddaraf – 

Er i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar Fehefin 18 bwysleisio nad oedd llacio sylweddol yn y rheoliadau o Fehefin 21, roedd y diwygiadau gyhoeddwyd i’r rheoliadau (gweler https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd) yn cynnwys llacio pwysig perthnasol i addoldai a chymunedau ffydd. Bu raid aros tan Orffennaf 2 i dderbyn canllawiau diwygiedig gan Lywodraeth Cymru ar gyfer addoldai sy’n cadarnhau y newidiadau hynny (https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws) . Dyma felly nodyn o’r newidiadau diweddaraf hyn.

  1. Mae’r rheoliadau yn cynnwys lliniaru pwysig ar bwy all gyd-eistedd, gan gysoni addoldai (a mannau cyhoeddus eraill) â bwytai, tafarndai ac ati. Wrth drefnu’r addoldy neu fan cyfarfod, gall grŵp a ganiateir gyd-eistedd heb gadw 2m rhwng pob aelwyd o fewn y grŵp. O Fehefin 21, gall grwp o’r fath gynnwys hyd at 6 oedolyn o 6 aelwyd wahanol, neu aelodau aelwyd estynedig. Gall tair aelwyd (o unrhyw faint) ffurfio aelwyd estynedig, a gall un aelwyd ychwanegol lle mae dim ond un oedolyn (gyda neu heb blant) ymuno â’r aelwyd estynedig honno. Gall unrhyw aelwyd benodol fod yn rhan o un aelwyd estynedig yn unig. Gall grŵp a ganiateir gyd-eistedd ar gyfer addoli a gweithgareddau cymunedol a chymdeithasol. Ond cyfrifoldeb cyfreithiol y sawl sy’n gyfrifol am bob adeilad unigol yw sut i drefnu’r adeilad, ac nid yw’r rheoliadau yn rhoi hawl i unigolion fynnu eu bod yn cyd-eistedd. Dylai’r sawl sy’n trefnu nodi efallai y bydd rhai unigolion yn bryderus o ran cyd-eistedd gydag eraill ac y byddai’n well ganddynt eistedd ar eu pennau eu hunain. Mater i ddirnadaeth fugeiliol leol fydd hyn yn y pen draw.
  2. Bellach fe ganiateir canu lleisiol ac offerynnol, gan gynnwys canu cynulleidfaol (tra’n gwisgo gorchudd wyneb) a chanu pob math o offerynnau chwyth. Ond rhaid cynnal asesiad risg cyflawn a manwl cyn mentro gwneud hyn. Ceir arweiniad i hyn gan Lywodraeth Cymru yma:https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html#section-44811 Cyhoeddwyd crynodeb o’r cyngor technegol sydd y tu cefn i hyn yma: Y Grŵp Cyngor Technegol: adolygu’r cyngor ar ganu cymunedol a llafarganu, gan gynnwys chwythbrennau ac organau pib | LLYW.CYMRU a’r cyngor cyflawn (Saesneg yn unig) yma: Technical Advisory Group: review advice on communal singing and chanting, including wind instruments and pipe organs | GOV.WALES
  3. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru bellach yn caniatáu ymweliadau bugeiliol dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat. Dylid, wrth gwrs, barhau i gymryd pob gofal, a phan fo’r tywydd yn ffafriol gellir o hyd ystyried cyfarfod yn yr awyr agored.
  4. Disgwylir y cyhoeddiad nesaf ynghylch rheoliadau yng Nghymru ar Orffennaf 15 neu 16, i’w weithredu o Orffennaf 19.

Mae gwefan Cytûn wedi ei ddiweddaru i gymryd sylw o’r newidiadau hyn – https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859