Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, y Parchg Gethin Rhys.

Ar ddydd Gwener Ebrill 23, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru gyfres o newidiadau i’r lliniaru ar gyfyngiadau, sy’n golygu y byddwn wedi cyrraedd Lefel 3 yn y cynllun gwarchod erbyn dydd Llun nesaf (Mai 3). Dros y diwrnodau diwethaf, fe gyhoeddwyd llu o ganllawiau a manylion i gyd-fynd â’r newidiadau hyn, ac fe fydd mwy i ddod yn y diwrnodau nesaf. Mae’r Diweddariad hwn yn tynnu sylw at y prif faterion sy’n debygol o fod o bwys i addoldai a chymunedau ffydd. Nid cyngor cyfreithiol yw hyn, a dylid troi at y rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru am y manylion llawn ymhob achos. Mae’r Rheoliadau diwygio ar gael yma: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-diwygio-rhif-8-2021 Nid yw Llywodraeth Cymru eto wedi ail-gyhoeddi’r canllawiau cyflawn gyda’r diwygiadau wedi eu cynnwys.

Hanfod y newidiadau yw:

O Ddydd Sadwrn Ebrill 26: Caniatáu i unrhyw chwech o bobl (heb gyfrif plant dan 11 na gofalwyr) gyfarfod yn yr awyr agored

O Ddydd Llun Ebrill 26 (heddiw):

 • Caiff pyllau nofio awyr agored ac atyniadau awyr agored i ymwelwyr, gan gynnwys ffeiriau pleser, parciau difyrion a pharciau thema, ailagor. Bydd hyn yn cynnwys rhai safleoedd o gylch addoldai hanesyddol. Gweler y canllawiau uchod.
 • Ceir cynnal gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer oedolion ar gyfer hyd at 30 o bobl unwaith eto. Ceir canllaw byr i hyn yma: https://llyw.cymru/cyfyngiadau-cyfredol-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.193234414.278440518.1619433374-1091050911.1599566111#gweithgareddauawyragoredtrefnu Mae Adran 5(3)(c)(iv) o Atodlen 3 yn y Rheoliadau yn eithrio “gwasanaeth crefyddol” o’r uchafswm o 30, ond mae’r canllawiau yn mynnu cadw at yr uchafswm hwn ar gyfer pob gweithgarwch crefyddol, yn cynnwys gwasanaethau. Gall arweinyddion y digwyddiad, y rhai sy’n gwasanaethu’n wirfoddol (stiwardiaid ac ati) a phlant dan 11 oed fod yn ychwanegol at y 30.
 • Caiff derbyniadau priodasau ar gyfer hyd at 30 o bobl ddigwydd yn yr awyr agored mewn safleoedd sy’n cael eu rheoleiddio.
 • Mae’r canllawiau ar ymweliadau â chartrefi gofal wedi cael eu diwygio i ddarparu ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr dynodedig dan do o un i ddau ac i roi mwy o hyblygrwydd o ran ymweliadau gan blant ifanc.

O Ddydd Llun 3 Mai:

 • Caiff campfeydd, cyfleusterau ffitrwydd, canolfannau hamdden a phyllau nofio ailagor
 • Bydd modd ffurfio aelwydydd estynedig, gan ganiatáu i ddwy aelwyd ddod ynghyd i ffurfio swigen benodedig a fydd yn gallu cyfarfod a chael cyswllt dan do. Gellir ychwanegu hefyd aelwyd sy’n cynnwys dim ond un oedolyn (unigolyn sy’n byw ar ei ben ei hun neu riant sengl). Byddai hynny yn cynnwys mynychu oedfa dan do ar y cyd.
 • Caiff gweithgareddau dan do i blant ailddechrau
 • Caiff gweithgareddau dan do wedi’u trefnu ar gyfer oedolion ailddechrau ar gyfer hyd at 15 o bobl, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau
 • Caiff Canolfannau Cymunedol ailagor. Mae hyn yn cynnwys gweithgarwch cymunedol o fewn addoldai.

Er mai mater i’r Llywodraeth newydd a etholir ar Fai 6 fydd cadarnhau hyn, mae paratoadau ar y gweill i symud i Lefel 2 ar ddydd Llun 17 Mai. Byddai hyn yn golygu, ymysg pethau eraill:

 • Caiff lletygarwch dan do ailagor
 • Caiff atyniadau dan do i ymwelwyr agor, gan gynnwys amgueddfeydd, orielau, atyniadau addysgol a threftadaeth, a safleoedd treftadaeth fel plastai ac addoldai hanesyddol
 • Bydd rheol pedwar o bobl (hyd at 4 o bobl o 4 aelwyd), neu un aelwyd os oes mwy na 4 o bobl, ar gyfer ymgynnull mewn adeiladau sy’n cael eu rheoleiddio fel caffis
 • Bydd y rheol chwech o bobl yn parhau yn yr awyr agored. Bydd cyfarfod dan do mewn cartrefi preifat yn dal i fod yn gyfyngedig i’r aelwyd estynedig yn unig (swigod penodedig).
 • Bydd y terfynau ar gyfer gweithgareddau wedi’u trefnu yn cynyddu i 30 dan do a 50 yn yr awyr agored.
 • Ceir cynnal derbyniadau priodas dan do ar gyfer hyd at 30 o bobl mewn adeiladau sy’n cael eu rheoleiddio.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y gall gwirfoddolwyr a gweithwyr cyflogedig nad ydynt bellach yn gallu gwneud eu gwaith gartref archebu dau brawf Covid-19 yr wythnos: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Nid oes unrhyw ganllawiau newydd wedi eu cyhoeddi ar gyfer y camau o Fai 3 a Mai 17 (ag eithrio ar gyfer lletygarwch ac atyniadau ymwelwyr – gweler uchod), felly cynghorir addoldai a chymunedau ffydd am y tro i ddefnyddio’r canllawiau a gyhoeddwyd pan ail-agorwyd ar ôl y ‘cyfnod atal tân’ yn 2020. Gellir gweld y canllawiau ar gyfer ail-agor canolfannau cymunedol yma: https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19 ac ar gyfer y celfyddydau perfformio (gan gynnwys canu lleisiol ac offerynnol) yma: https://llyw.cymru/ymarfer-perfformio-chymryd-rhan-yn-y-celfyddydau-perfformio-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol
Rydym yn disgwyl cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer addoldai yn ystod y diwrnodau nesaf, ac fe fyddwn yn cyhoeddi diweddariad pellach pan ddigwydd hynny. Gellir darllen llythyr diweddaraf Llywodraeth Cymru at gymunedau ffydd yma: https://llyw.cymru/cefnogaeth-ir-cymunedau-ffydd-coronafeirws-covid-19