Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma ohebiaeth gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys gyda’r wybodaeth ddiweddaraf i eglwysi yn y cyfnod yma.

Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ddydd Gwener a dros y penwythnos, dyma nodyn i’ch diweddaru am ychydig bethau.

  1. Mae mynychu addoldy yn “esgus rhesymol” rhag teithio tu hwnt i’r cyfyngiad “Aros yn lleol”, fel y bu i’r cyfyngiad “Aros gartref” blaenorol.
  2. Mae’r sefyllfa ynghylch addoli yn yr awyr agored yn ddigyfnewid, sef: Ni chaniateir addoli yn yr awyr agored y tu hwnt i dir yr addoldy. Er y gellid, o fewn y rheoliadau, ddefnyddio tir sy’n perthyn i’r addoldy i gynnal addoli yn yr awyr agored, mae Llywodraeth Cymru o hyd yn gofyn i gynulleidfaoedd ystyried yn ofalus nid yn unig diogelwch o ran Covid, ond hefyd effaith bosibl addoli gweladwy yn yr awyr agored o ran perthynas y gymuned ffydd â rhannau eraill o’r gymuned nad ydynt yn cael cyfarfod o gwbl.
    Mae Cytûn a mudiadau ffydd eraill wedi gofyn i Lywodraeth Cymru ystyried newid y canllawiau ar gyfer addoldai er mwyn caniatáu mwy o ryddid i addoli yn yr awyr agored erbyn y Pasg, ond ni chafwyd ymateb cadarnhaol gan y Llywodraeth hyd yma.
  3. Fe gyhoeddodd y Llywodraeth ei bod yn gobeithio caniatáu ailddechrau “gweithgareddau wedi’u trefnu i blant” ar Fawrth 27 (https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-reoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-1) Mae’r datganiad Saesneg yn dweud mai gweithgareddau awyr agored yn unig fydd y rhain, ond ni phennir hynny yn y Gymraeg. Nid oes rhagor o wybodaeth hyd yma am hyd a lled y diffiniad o “weithgareddau wedi’u trefnu” na chwaith ar gyfer pa oedrannau y bwriedir llacio’r cyfyngiadau.
  4. Mae Mawrth 28 yn Sul y Blodau. Mae hi wedi bod yn gyfreithlon ar hyd y cyfnod clo i ymweld â mynwentydd, o gadw at reolau pellter corfforol rhwng aelodau gwahanol aelwydydd, ond gyda’r cyfyngiad “aros yn lleol” hefyd yn debygol o gael ei liniaru ar Fawrth 27 er mwyn caniatáu teithio ar hyd a lled Cymru (ond nid ar draws y ffin â Lloegr), mae nifer helaeth yn debygol o ddymuno ymweld â mynwentydd ar 27-28 Mawrth. Mae yna ddyletswydd gyfreithiol ar y sawl sy’n gyfrifol am fynwentydd i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau cadw at bellter corfforol rhwng aelwydydd o fewn y fynwent, ac felly byddem am annog eglwysi i sicrhau fod arwyddion pwrpasol i’w gweld yn glir o gwmpas y fynwent, ar bwys cyfleusterau dŵr ac ati, erbyn y penwythnos hwnnw.

Gellir gweld y rheoliadau diwygio yma: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-diwygio-rhif-5-2021 ond nid yw’r rheoliadau cyflawn eto wedi eu hail-gyhoeddi’n llawn gyda’r holl newidiadau.
Mae canllawiau cyflawn Llywodraeth Cymru ar gyfer addoldai yn ddigyfnewid hyd yma, ac i’w gweld yma: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirwsiweD