Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r ohebiaeth ddiweddaraf gan Cytûn ynghlych y sefyllfa bresennol.  Diolch i Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys am ei arweiniad.

  1. Mae’r rheoliadau diwygiedig a ddaeth i rym yng Nghymru ar nos Wener wedi eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru heddiw – https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-4-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd
  2. Mae’r rheoliadau yn cynnwys darpariaeth i wleddoedd priodas a fwciwyd cyn Rhagfyr 4 barhau i weini alcohol, a gweini bwyd a diod tan 10yh i hyd at 15 o westeion (gyda phlant dan 11 yn ychwanegol at hynny). Bydd gwleddoedd priodas a drefnir wedi Rhagfyr 4 yn ddarostyngedig i’r rheolau am beidio â gweini alcohol, a pheidio â gweini unrhyw fwyd a diod ar ôl 6yh. Er mai ychydig o addoldai sy’n gweini gwleddoedd priodas, ac nid oes unrhyw newid i’r trefniadau ar gyfer seremonïau priodas, fe all y bydd gweinidogion yn derbyn ymholiadau gan gyplau sydd am ohirio eu priodas, a dylent fod yn ymwybodol y bydd gohirio yn golygu ail-drefnu o dan y rheolau newydd, llymach, o ran y wledd. Gellir gweld y canllawiau llawn am wleddoedd priodas yma – https://llyw.cymru/ystyriaethau-asesu-risg-gweithredol-ar-gyfer-lleoliadau-priodas-ar-rhai-syn-cynnal-digwyddiadau-html
  3. Mae Llywodraeth Cymru wedi ail-gyhoeddi’r canllawiau ar angladdau, a ddiflannodd o’r wefan rai wythnosau yn ôl – https://llyw.cymru/canllawiau-ar-angladdau-covid-19-html  Ar wahân i ddiweddaru nifer o groes-gyfeiriadau, a chysoni â chanllawiau eraill, methais â chanfod unrhyw newidiadau sylweddol ynddynt o’u cymharu â’r canllawiau blaenorol.
  4. Yng nghynhadledd newyddion Rhagfyr 4, fe gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y gall ‘swigen Nadolig’ rhwng 23-27 Rhagfyr gynnwys unigolyn sengl neu riant sengl + plant, yn ogystal â thair aelwyd, a bod hyn yn wir ledled y DU. Methais â gweld unrhyw gyhoeddiad swyddogol arall am hyn, ond gellir gweld adroddiad am gyhoeddiad Mr Drakeford yma – https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/55188514 (sgroliwch lawr i’r pennawd ‘Nadolig’). Fe all y bydd hyn o bwys i addoldai sy’n trefnu gwasanaethau yn y cyfnod Rhagfyr 23-27, gan y gall aelodau ‘swigen Nadolig’ gyd-eistedd yn ystod yr oedfa os yw trefniadau’r addoldy yn caniatáu.

Pob bendith – Blessings

Gethin Rhys