Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys am ein harwain gyda’i ohebiaeth ddiweddaraf.

Fel y gwyddoch, mae pedair llywodraeth y DU wedi cyhoeddi trefniadau ar gyfer y Nadolig. Gellir gweld y canllawiau ar gyfer Cymru yma: https://llyw.cymru/ffurfio-swigen-nadolig-gyda-ffrindiau-theulu Byddwn yn tynnu sylw at dri pheth yn arbennig:

  1. Fe ganiateir i aelodau ‘swigen Nadolig’ fynd i addoldy ac eistedd gyda’i gilydd yn y cyfnod Rhagfyr 23-27. Y tebygrwydd yw y bydd hyn yn cynyddu’r niferoedd y gellir eu cynnwys mewn oedfaon Nadolig dros y penwythnos hwnnw – ond bydd raid, wrth gwrs, cadw at yr holl gamau diogelwch arferol. Dylai addoldai feddwl am sut y gallant weithredu i gynnwys yn ddiogel y niferoedd o ‘swigod’ y gellir disgwyl i fynychu oedfaon.
  2. Bydd angen i aelodau’r ‘swigen Nadolig’ gyrraedd yn ôl i’w cartrefi eu hunain erbyn diwedd Sul Rhagfyr 27. Dylai eglwysi felly gymryd hynny i ystyriaeth wrth gynllunio oedfaon ar gyfer y nos Sul honno.
  3. Gall aelwyd ffurfio ‘swigen Nadolig’ unigryw gydag unrhyw ddwy aelwyd arall – nid dim ond aelodau’r teulu. Ond fe all hynny olygu y bydd swigod a ffurfiwyd dan y rheolau presennol i gefnogi cymdogion a chydnabod eraill ddod i ben dros y cyfnod byr hwn er mwyn croesawu teulu adre, neu fynd at deulu mewn man arall. Byddai’n beth da i eglwysi, felly, feddwl am sut y gallant gynnig gofal bugeiliol i’r sawl a adewir ar ôl yn y drefn hon am nad oes ganddynt deulu y gallant ffurfio swigen â nhw, ac ystyried a oes ffyrdd o wahodd aelwydydd mewn i swigen gyda’i gilydd (hyd at dair aelwyd) neu mewn i swigen o ddwy aelwyd arall, er mwyn – er enghraifft – rhannu cinio Nadolig. Wrth reswm, dylid meddwl yn ofalus am ddiogelwch o ran Coronafeirws ac o ran diogelu plant a phobl fregus yn gyffredinol wrth lunio trefniadau o’r fath.

Rwy wedi derbyn sawl ymholiad am ganllawiau newydd am ganu a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Nid yw’r canllawiau hyn yn weithredol yng Nghymru, ac er ein bod yn parhau i drafod y mater gyda Llywodraeth Cymru, fe gynghorir addoldai i barhau i wneud eu trefniadau yn unol â’r canllawiau presennol ar ganu yng Nghymru. Rydym wedi diweddaru’r adran am ganu ar ein gwefan i dynnu sylw at y ffaith y gellir trefnu canu cynulleidfaol yn yr awyr agored dan y canllawiau presennol, ac y mae ffyrdd o drefnu bod grwpiau o hyd at 6 yn ymarfer ac yn arwain addoli dan do ac yn yr awyr agored. Gellir gweld y dolenni at ganllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru yn yr adran ‘Ambell gwestiwn penodol’ yma: https://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/