Disgyblion Cymru’n Colli Cyfle

Posted on

Ar adeg pan fod materion crefyddol yn hawlio penawdau’r newyddion, mae’n siom nad yw miloedd o ddisgyblion ysgolion Cymru yn cael cyfle i ddilyn cyrsiau mewn Addysg Grefyddol , meddai Cyngor Undeb yr Annibynwyr. Yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys fe wnaeth y Cyngor alw ar bob ysgol uwchradd yng Nghymru i ddarparu Astudiaethau Crefyddol – pwnc cynyddol boblogaidd, yn ôl Estyn, y corff Arolygu Addysg.

DATGANIAD LLAWNParchg Aled Jones

Mae Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn gwerthfawrogi gwaith athrawon Addysg Grefyddol ac Astudiaethau Crefyddol ar hyd a lled Cymru ac yn llongyfarch disgyblion sy’n derbyn canlyniadau ardderchog yn eu harholiadau TGAU, AS a Safon Uwch yn flynyddol.*

“Ond rydym yn siomedig nad yw pob ysgol uwchradd yn dewis cynnig Astudiaethau Crefyddol fel pwnc arholiad TGAU a Safon Uwch,’ meddai’r Parchg Aled Jones, Cyd-lynydd Hyfforddiant Coleg yr Annibynwyr yn y De. “Mae hyn yn amddifadu miloedd o bobl ifanc Cymru rhag cael y cyfle i ystyried rhai o bynciau mawr bywyd. Mae Astudiaethau Crefyddol yn trafod y materion hyn drwy edrych ar ffydd ac argyhoeddiad pobl grefyddol drwy’r byd.

“Rydym yn gofyn, felly, i bob ysgol uwchradd yng Nghymru i sicrhau bod eu disgyblion yn cael y cyfle i baratoi gogyfer â’r ystod lawn o arholiadau cyhoeddus mewn Astudiaethau Crefyddol. Pwyswn hefyd ar aelodau CYSAGau yr awdurdodau lleol i ddwyn dylanwad ar yr ysgolion er mwyn cyflawni hyn.”

______________________________________________________________________________________________________________

*ESTYN (Mehefin 2013)

Mae mwy o ddisgyblion nag erioed o’r blaen yn dilyn cyrsiau TGAU addysg grefyddol ac mae canlyniadau wedi gwella’n gyson dros y pum mlynedd diwethaf. Mae nifer y disgyblion sy’n cyflawni graddau A*-C ar gyfer y cwrs TGAU llawn ymhell uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer pynciau eraill.

Darganfu adroddiad Estyn ar Addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd fod y cyrsiau llawn a byr (hanner TGAU) wedi dod yn fwyfwy poblogaidd. Yn y ddau gwrs, roedd cyfran y disgyblion a oedd yn ennill gradd A* yng Nghymru yn uwch nag yng ngweddill y Deyrnas Unedig.