Dilyn Ôl Traed Ein Cyndeidiau: Cerdded i Godi Arian

Posted on

Mae Eifion Griffiths o Ffair-fach Llandeilo wrthi’n codi arian i Apêl Madagascar ar ran Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: mae’n cerdded o Jerwsalem, Gwynfe i Neuadd-lwyd, Aberaeron – pellter o tua 40 milltir – dros benwythnos y Pasg.

Eifion Griffiths

Y mae Eifion yn ddisgynnydd i David Griffiths, un o’r cenhadon a fu’n gweithio ym Madagascar 200 mlynedd yn ôl. Gwahoddwyd y cenhadon allan i’r wlad gan y brenin, Radama. Bu David Griffiths yn byw ym Madagascar am tua 20 mlynedd ac roedd lle cynnes iawn ganddo yn ei galon i’r wlad a’r trigolion.  Mae’r tebygrwydd rhwng Eifion a David Griffiths yn drawiadol iawn.

Un o Wynfe, Sir Gâr oedd David Griffiths, aeth i Neuadd-lwyd er mwyn mynychu Academi Thomas Phillips i’w baratoi i fynd yn genhadwr.  Mae stori’r cenhadon yn un rhyfeddol. 

David Griffiths

Magwyd Eifion ar fferm yng nghysgod Castell Carreg Cennen, Sir Gâr a chafodd ei addysg yn ysgol gynradd Gwynfe ac Ysgol Pantycelyn, Llanymddyfri. Meddai Eifion am yr hanes:

‘Roeddwn i’n ymwybodol o’r cysylltiad teuluol gyda David Griffiths, fel mae’n digwydd, rydw i’n perthyn iddo ar ddwy ochr fy nheulu. Rydw i wedi darllen cryn dipyn am hanes David Griffiths dros y blynyddoedd, roedd e’n ddyn dewr ac argyhoeddedig. Ces gyfle i ymweld â Madagascar yn ddiweddar i weld ble’r oedd David Griffiths wedi bod yn byw ac yn gweithio. Tra’r oeddwn i yno, fe welais pa mor eithafol a phellgyrhaeddol oedd y tlodi yno, roedd yn cyffwrdd â chymaint o bobl. Penderfynais fy mod i am wneud rhywbeth i gefnogi’r apêl.

‘Penderfynais y buaswn i’n gwneud y daith dros gyfnod o dridiau. Mae fy merch, Siwan, am gerdded gyda fi a bydd Undeg, fy ngwraig, yn ein cefnogi ni yn ein hymdrechion, rhag ofn! Rydym ni’n anelu i gerdded oddeutu 13 milltir y dydd gan ddechrau ar ddydd Gwener y Groglith a gorffen ar Sul y Pasg. 

Capel Jerwsalem, Gwynfe

‘Mi fydd criw o gyfeillion yn dod i Jerwsalem, Gwynfe, er mwyn ein hanfon ni ar ein ffordd, yna ar ben arall y daith, rydym ni’n gobeithio y bydd rhai yn dod i gwrdd â ni yn y capel yn Neuadd-lwyd.’

Bu Eifion yn gweithio i Fanc Lloyds am dros 25 mlynedd mewn sawl lle ym Mhrydain. Treuliodd 15 mlynedd wedyn fel Cyfarwyddwr Busnes Prifysgol Abertawe. Bu’n aelod o fyrddau iechyd Bro Morgannwg a Hywel Dda am oddeutu 11 mlynedd a threuliodd 8 mlynedd fel Trysorydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n aelod o Gyngor Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar hyn o bryd a hefyd yn aelod o fwrdd grŵp POBL, cwmni sy’n adeiladu a darparu tai fforddiadwy drwy Gymru.

Os hoffech wybodaeth pellach, cysylltwch â Thŷ John Penri (01792) 795888 neu anfonwch e-bost at: elinor@annibynwyr.cymru.

I gyfrannu trwy dudalen Just Giving, dilynwch y linc yma