Cyfarfodydd y Dathlu ar ddechrau Mehefin 2018

 
 

8.00pm, nos Wener, 8 Mehefin

Perfformwyd cyflwyniad ‘Y Freuddwyd’ gan aelodau a chyfeillion eglwysi ardal y cenhadon yn Celaeron, Neuaddlwyd. Yr oedd cynulleidfa o dros 700 o bobl yno a chafwyd noson fydd yn aros yn hir yn y cof.

 

11.30am, fore Sadwrn, 9 Mehefin

Lansiad Apêl Madagascar yn Neuadd Goffa Aberaeron. Cafwyd cwmni cyfeillion o Fadagascar yn ystod y cyfarfod a chafodd yr Apêl gychwyn da!

 

2.00pm, dydd Sadwrn, 9 Mehefin

Oedfa Ddathlu y Daucanmlwyddiant yn y Tabernacl, Aberaeron. Llywyddwyd gan y Parchg Jill-Hailey Harries, a phregethwyd gan y Parchg Ddr Noel A. Davies. Darlledwyd yr oedfa ar draws y byd ar y we fyd-eang, a hwn oedd y tro cyntaf i’r Undeb wneud hyn. Gwelwyd y gwasanaeth gan dros 2,000 o bobl, gan gynnwys rhai ym Madagascar.

 

7.30pm, nos Sadwrn, 9 Mehefin

Cynhaliwyd Cyngerdd y Dathlu yn Neuadd Goffa Aberaeron gydag amrywiol artistiaid o Gymru a Madagascar. Yr oedd y tocynnau wedi gwerthu allan ddyddiau ymlaen llaw, ac ar y noson gwelwyd dau ddiwylliant yn plethu’n hapus ac yn rhannu yn llawenydd yr achlysur.

 

10.30am, bore Sul, 10 Mehefin

Oedfa ar gyfer yr ymwelwyr o Fadagascar a phobl ardal y cenhadon yng nghapel Neuaddlwyd. Yr oedd y capel yn llawn. Yr oedd aelodau eglwys Neuaddlwyd, ac eraill, yn gyfrifol am y defosiwn agoriadol, a chafwyd cân gan grŵp o Fadagascar. Wedi hynny, rhoddodd y Dr Dafydd Tudur neges fer, a da oedd gweld y gynulleidfa yn torri allan i guro dwylo i ddangos eu cymeradwyaeth ar y diwedd. Mwy o hynny sydd ei angen yn ein hoedfaon yng Nghymru!

 

I gloi’r gwasanaeth, canodd côr lleol y gân â gomisiynwyd gan Marina James, diacon yn Neuaddlwyd, ar gyfer y dathliadau, a hyfryd oedd gweld y gynulleidfa’n codi i’w thraed ac eto’n curo dwylo’n frwfrydig, a thrwy hynny’n gwneud yr oedfa hyfryd hon yn achlysur i’w gofio.