Dathliadau 2018

Posted on

Mae’r cynllunio wedi cychwyn!
Mae’n gyfnod o ddathliadau pwysig! Eleni, yn 2017, yr ydym yn dathlu 300 mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn, 500 mlwyddiant dechrau’r Diwygiad Protestannaidd, 450 mlynedd ers cyhoeddi Testament Newydd William Salesbury, a phen-blwydd CWM (y Council for World Mission) yn 40 oed! Fe fydd yn un parti ar ôl y llall!
Wedi dweud hynny, mae’r paratoadau ar gyfer dathliad pwysig arall mewn llaw, un sydd i ddigwydd yn 2018. Y flwyddyn honno, byddwn yn cofio glaniad y cenhadon o Neuadllwyd, Ceredigion, ar Ynys Madagascar, a bydd enwau Thomas a Mary Bevan, David Jones a David Griffiths yn dod yr un mor gyfarwydd i ni ag enwau unrhyw un heddiw. Yn 2018, hwy fydd ein harwyr!

Fel rhan o’r cynllunio ar gyfer y dathliadau, aeth Elenid Jones, Caerdydd, a Robat Powell, Abertawe, draw i Fadagascar ar ran yr Undeb ym mis Medi 2016. Y bwriad oedd sefydlu cysylltiadau ag arweinwyr cyfredol yr eglwys yn Madagascar, a chan bod Elenid a Robat ill dau yn rhugl mewn Ffrangeg, llwyddwyd i wneud hynny. (Un o diriogaethau ymerodraeth Ffrainc oedd Madagascar yn y gorffennol, ac y mae Ffrangeg yn un o’i ieithoedd swyddogol.)
Ar nos Lun, 23 Ionawr, ym Mwlch-y-groes, Ceredigion, cynhaliwyd cyfarfod dan nawdd yr eglwys a’r Cyfundeb er mwyn i Elenid a Robat fedru adrodd peth o hanes eu taith, a’n haddysgu am yr Ynys Fawr, fel y’i gelwir. Croesawyd pawb gan Gwendoline Evans, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith lleol y dathliadau, a chafwyd cyflwyniadau hynod ddiddorol a chyfoethog gan Robat ac Elenid.
Yr oedd yn noson ardderchog, gyda’r festri gyfforddus yn llawn.

Eisoes, fel rhan o’r paratoi ar gyfer y dathlu yn yr ardal, y mae’r cynlluniau ar gyfer Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron ar 6-8 Mehefin 2018, hefyd mewn llaw, a’r gwestai a Neuadd Goffa y dref wedi eu llogi.  Byddwn yn edrych ymlaen yn fawr at y Cyfarfodydd a’r dathliadau yng Ngheredigion pan ddaw 2018, a dymunwn yn dda i’r holl wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser a’u doniau i baratoi ar ein cyfer.