Cynigion i’w cyflwyno yn y Cyfarfodydd Blynyddol

Posted on

Dyma’r cynigion a fydd yn cael eu cyflwyno yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn mis Mehefin.

1. Ffair Arfau Caerdydd
Nodwn gyda thristwch bod ffair arfau rhyfel wedi ei chynnal yng Nghaerdydd ar 28 Mawrth eleni. Rydym yn gresynu bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi cefnogi’r fenter hon gan droi prifddinas ein gwlad yn farchnad i brynu a gwerthu nwyddau sydd yn dinistrio bywydau tlodion ein byd.
Sylwn fod cwmni’r DPRTE (Defence Procurement, Research, Technology and Exportability) yn ei llenyddiaeth yn datgan y bydd cwmnïau mawrion sy’n nodedig am gynhyrchu arfau rhyfel a’u gwerthu dramor, fel BAE Systems, Lockheed Martin a Boeing, yn “showcasing products and services along all parts of the supply chain”; a bod BiP Solutions, trefnyddion y digwyddiad, wedi datgan “DPRTE 2017 will provide a unique opportunity to gain access to defence procurement buyers”.
Credwn fod y fath fasnach yn anfoesol a’i bod yn drist odiaeth bod gwerthwyr a phrynwyr yr arfau dieflig hyn yn cael croeso ym mhrifddinas ein gwlad; arfau sydd yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd i ladd pobl ddiniwed a dinistrio cymunedau mewn mannau fel Yemen a Gasa.
Fel Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, galwn ar Gyngor Dinas Caerdydd i wrthod cefnogaeth i DPRTE i gynnal ffair arfau yn y ddinas yn 2018 nac yn y dyfodol. Os bydd y ffair arfau yn cael ei chynnal ar 27 Mawrth 2018, byddwn yn sicrhau ein bod yn gwrthdystio yn erbyn y digwyddiad.

Cynigydd: Y Parchg Aled D. Jones
Eilydd: Y Parchg Guto Prys ap Gwynfor
Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Annibynwyr Ceredigion


2. Ffoaduriaid
Credwn bod nifer a chyflwr truenus y bobl sy’n ffoi rhag rhyfel a therfysg mewn sawl rhan o’r byd yn hollol frawychus. Cydymdeimlwn yn arbennig gyda’r plant a’r ieuenctid sy’n croesi ffiniau i geisio lloches, yn aml heb gwmni eu teuluoedd.
Nodwn yn arbennig gyfraniad Cymorth Cristnogol ar hyd dros 70 mlynedd yn gweithio i gynnig llais, lloches ac ymgeledd i ffoaduriaid mewn sawl gwlad.
Nodwn bod ffoaduriaid yn aml yn cael eu dilorni a’u gwrthod am nifer o resymau, gan gynnwys ofn y byddent rywsut yn dinistrio hunaniaeth y wlad sy’n eu derbyn ac yn peryglu lles cymdeithas.
Credwn bod disgwyl i ni Gristnogion i groesawu’r gwrthodedig a’r anghenus, ac i ddarparu lloches i’r rhai sydd mewn angen. Mae’r croeso hwn yn ymestyn, wrth gwrs, i’r rhai sy’n ddilynwyr crefyddau eraill, yn ogystal â phobl nad ydynt yn ystyried eu hunain i fod yn grefyddol.
Credwn er cymaint yw’r demtasiwn i godi muriau ac eithrio pawb rydym yn ystyried sy’n wahanol i ni, bod ein gwlad yn lle gwell pan fyddwn yn agor ein drysau i’r sawl sydd angen ein help. Rydym yn gwrthod rhyfel fel modd i setlo anghydfod rhwng pobloedd, ond rhaid inni beidio â chuddio ein hwynebau pan welwn ein chwiorydd a’n brodyr yn dioddef oherwydd hynny.
Penderfynwn fel Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i ddatgan trwy bleidlais heddiw mai ein polisi, mewn gair a gweithred, yw dangos trugaredd a chariad at ffoaduriaid pob cyfle a gawn.
Cynigydd: Y Parchg Guto Llywelyn
Eilydd: Y Parchg Beti-Wyn James
Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin


3. Swyddfa i’r Undeb yng Ngogledd Cymru
Cefndir y Cynigiad
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi cymryd sawl cam cadarnhaol ymlaen wrth wynebu’r sefyllfa heriol bresennol, a hynny drwy benodi staff ychwanegol i gydweithio â’i gilydd a chyda’r Eglwysi. Bellach, yn rhan o’r tîm, mae gweithiwr i’w gael yn y De a’r Gogledd, a gwerthfawrogwn eu gwaith yn fawr.
Ers 2006, mae Cyfundebau’r Gogledd wedi elwa’n fawr o’r ffaith fod cartref yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn y Gogledd gan ei fod wedi gallu rhannu ei amser rhwng y Gogledd a’r De, a gweithio o’i swyddfa adref. Fodd bynnag, pan ddaw tymor yr Ysgrifennydd Cyffredinol i ben ymhen rhai blynyddoedd, a bellach gyda gweithiwr wedi’i lleoli yn y Gogledd, a nifer o’r gweithwyr eraill sydd gan yr Undeb angen treulio rhai cyfnodau yn y Gogledd, awgrymwn y byddai buddsoddi mewn swyddfa i weithredu fel cangen o Dŷ John Penri yn y Gogledd o fudd mawr i’r Undeb. Byddai swyddfa, neu o bosib siop Stryd Fawr mewn man addas yn cynnig ffenestr i’r Undeb yn y Gogledd, yn cynnig gofod niwtral ac addas i gynnal cyfarfodydd ac i gynnull pobl y Gogledd pe byddai angen. Byddai’n ofod i swyddogion a staff yr Undeb weithio ohono pan fyddent yn y Gogledd, ac i’r Ysgrifennydd Cyffredinol gael swyddfa yn y Gogledd. O leoli swyddfa o’r fath mewn hen siop Stryd Fawr, gallai hefyd gynnig fflat uwchben ar gyfer defnydd staff y De wrth iddynt dreulio amser yn gweithio yn y Gogledd. Yn naturiol, byddai angen ystyried rhywun i redeg y swyddfa, boed yn llawn amser neu’n rhan-amser. Byddai hyn yn ysgafnhau peth ar faich gwaith gweithwyr gweinyddol Tŷ John Penri yng nghyswllt Eglwysi’r Gogledd.
Gwyddom fod awgrymiadau wedi bod yn y gorffennol am symud Tŷ John Penri i leoliad canolog, ond credwn y byddai’r opsiwn hwn yn fwy manteisiol. Byddai pencadlys yr Undeb yn parhau i fod yn Nhŷ John Penri yn Abertawe, ac yn gartref yr Undeb yn y De, a byddai cangen y Gogledd yn fan cyswllt i Gyfundebau ac Eglwysi’r Gogledd.
Y Cynigiad:
Cynigiwn y dylai Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ystyried y priodoldeb o sefydlu swyddfa yn y Gogledd fel cangen o Dŷ John Penri.
Cynigydd: Y Parchg Carwyn Siddall
Eilydd: Mr Ifan Alun Puw
Cyflwynir y cynnig ar ran Cyfundeb Annibynwyr Meirion