Cyngor ar Asesiadau Risg gan Cytun

Posted on

Dyma ddiweddariad Covid-19 gan Swyddog Polisi Cytun, Y Parchg Gethin Rhys i’n heglwysi.  Rydym yn gwerthfawrogi eu harweiniad yn fawr drwy’r cyfnod hwn.

Meddai Gethin…

Rydym yn dal i ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau ar gyfer llunio asesiadau risg i eglwysi dan reoliadau Lefel 0. Ni wyddom yn union beth yw’r oedi. Ond yn y cyfamser:

  1. Rydym yn falch o allu cyhoeddi ar wefan Cytûn arweiniad pum cam ar gyfer llunio asesiad risg gan David Oliver, Ymgynghorydd Eglwys ac Arweinyddiaeth. Lluniwyd y ddogfen yn wreiddiol ar gyfer enwad Elim, felly rhagdybiaethau yr ‘eglwysi rhyddion’ sydd ynddo, ond gellir addasu’r egwyddorion ar gyfer unrhyw sefyllfa. Fe gyfieithwyd y ddogfen i’r Gymraeg. Ewch i’n gwefanhttps://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-papur-briffio/ a sgroliwch i’r adran ‘Asesiadau risg’. Y ddogfen newydd hon yw’r ail ddogfen y gellir ei lawrlwytho yn yr adran hon.
  2. Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi paratoi canllawiau a thempled asesiad risg ar gyfer eglwysi (Saesneg yn unig) y gellid eu haddasu ar gyfer enwadau eraill. Maent hefyd wedi paratoi canllawiau mwy penodol ar gyfer bedyddio (plant), cymun, angladdau a phriodasau, a neuaddau eglwys. Gellir canfod y rhain ar wefan yr Eglwys yng Nghymru.
  3. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu templed Cymraeg ar gyfer Asesiad Risg Covid. Mae’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch hefyd wedi paratoi templed Cymraeg tebyg. Ni fydd pob adran yn berthnasol i bob addoldy, ac fe all y bydd yna risgiau eraill y byddwch am eu hystyried, ond mae’r naill neu’r llall yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer asesiad risg penodol, a gellir eu defnyddio ochr yn ochr ag arweiniad David Oliver.
  4. Mae Llywodraeth Cymru wrthi hefyd yn cyhoeddi cardiau gweithredu‘ ar gyfer gwahanol fathau o leoliadau a gweithgareddau. Gellir gweld y detholiad ar gyfer gwahanol leoliadau yma. Bydd nifer o eglwysi am ddefnyddio’r cardiau ar gyfer manwerthu, caffis, digwyddiadau mawr (dan do ac yn yr awyr agored) ac atyniadau ymwelwyr, fel y bo’n gymwys. Disgwyliwn mai ar y dudalen hon y bydd cerdyn gweithredu ar gyfer addoldai yn ymddangos maes o law – felly mae’n werth cadw nodyn o’r ddolen a’i chyrchu o dro i dro.
  5. Mae cardiau gweithredu tebyg ar gyfer gweithgareddau plant a phobl ifainc yma.

Oherwydd gwyliau staff Cytûn, ni fyddwn yn gallu cyhoeddi diweddariad pellach tan ganol mis Medi, ond fe wnawn ein gorau i dynnu’ch sylw trwy ein cyfryngau cymdeithasol at y canllawiau ar addoldai pan gânt eu cyhoeddi. Gobeithiwn y bydd yr arweiniad uchod a gwefan Cytûn yn cynnig cymorth parod yn y cyfamser.