Cyfarwyddyd i Eglwysi a’u Gweinidogion

Posted on

17 Mawrth, 2020

Cyfarchion cynnes o Dŷ John Penri.

Yn wyneb y newyddion am haint y Coronafeirws ac yn dilyn cyfarwyddyd diweddaraf llywodraethau y DU a Chymru i rwystro’i  ledaeniad y mae’r Undeb yn annog yr eglwysi:

  1. I beidio â threfnu unrhyw gyfarfod cyhoeddus na chaniatáu unrhyw gynulliad oddi fewn i’w hadeiladau hyd nes y daw gwybodaeth wahanol.

Yn achos gwasanaethau angladd neu briodas anogir cadw at drefniant cwbl breifat i’r teulu agos yn unig. A bod hynny i ddigwydd yn y capel rhaid sicrhau bod camau digonol wedi eu cymryd i ddiheintio’r lle cyn, ac wedi’r gwasanaeth.

Dylid gohirio gwasanaethau bedydd.

  1. I lunio, a gosod mewn lle gynllun bugeilio fydd yn sicrhau cyswllt priodol a diogel â holl aelodau’r eglwys, drwy ffôn, e-bost ac yn y blaen; i sicrhau gofal neilltuol dros yr hen a’r bregus ac i fod yn gymdogion da yn eu cymunedau. 

Dylid osgoi, oni fyddo’n gwbl angenrheidiol, unrhyw gysylltiad corfforol, uniongyrchol ag eraill.

  1. I annog eu haelodau i geisio cynhaliaeth ysbrydol drwy’r adnoddau a geir yn Y Tyst ac ar wefan yr Undeb a thrwy gyfryngau cymdeithasol yr Undeb ynghyd â’u tebyg.

Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb, Llandeilo, 25–27 Mehefin, 2020

Gan nad oes wybod pryd daw’r cyfnod hwn dan haint i ben mae’r Undeb, er diogelwch ei eglwysi, ei aelodau a’i weithlu wedi cymryd y cam i ohirio’r cyfarfodydd blynyddol.

Y gobaith yw sicrhau dyddiad cyfleus yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Ceir mwy o fanylion am hynny maes o law.  

Gyda chofion cu a chan ddymuno i chi bob bendith dros y cyfnod anodd a heriol hwn.

Yn gywir,

Dyfrig Rees

Ysgrifennydd Cyffredinol