Cyfarfod Tanysgrifwyr Coleg yr Annibynwyr

Posted on

ynhelir Cyfarfod Blynyddol rhithiol (h.y. ar Zoom) Coleg yr Annibynwyr Cymraeg brynhawn dydd Mawrth nesaf, 29ain Mehefin 2021, am 4.00yp yn union ar ôl cynhadledd yr Undeb. Byddwn yn anelu at orffen tua 4.45yp. Y mae croeso i bawb ddod i’r cyfarfod i glywed am waith y Coleg a’r cydweithio cynyddol rhwng y Coleg a’r Undeb. Cynrychiolwyr eglwysi sydd wedi cyfrannu at y Coleg a thanysgrifwyr unigol fydd â’r hawl i bleidleisio, wrth gwrs, ond mae croeso cynnes i bawb ymuno â ni yn y cyfarfod hwn.  Yr un yw’r ddolen â’r ddolen i’r Gynhadledd, os hoffech ei dderbyn e-bostiwch undeb@annibynwyr.cymru

CYFARFOD BLYNDDOL TANYSGRIFWYR Y COLEG 

DYDD MAWRTH, 29ain MEHEFIN 2021 AM 4.00 O’R GLOCH

  1. Croeso ac ymddiheuriadau
  2. Defosiwn byr yng ngofal y Cadeirydd, Noel Davies
  3. Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2018-19
  4. Materion yn codi
  5. Cyflwyniad gan y Cadeirydd
  6. Adroddiad y Cyfarwyddwr Hyfforddi, y Parchg Aled Jones
  7. Adroddiad y Trysorydd, y Parchg Tom Defis
  8. Cyflwyno’r Adroddiad Blynyddol, 2019-20
  9. Ethol Swyddogion ar gyfer y flwyddyn 2021-22
   • Cadeirydd
   • Ysgrifennydd
   • Trysorydd
   • Archwilwyr
   • Ymddiriedolwyr newydd

NODER: Bydd cyfarfod byr iawn (dim mwy na 5 munud) o’r Ymddiriedolwyr yn dilyn y cyfarfod blynyddol  i gymeradwyo un o’n myfyrwyr fel un sy’n agored i alwad.

Yr eiddoch yng Nghrist,

Y Parchg Ddr Noel A Davies

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr