Cydymdeimlo â Mwslemiaid

Posted on

Mae Llywydd Eglwysi Rhyddion Cymru, corff sy’n gweithredu ar ran naw enwad ac undeb eglwysig, wedi mynegi cydymdeimlad dwys gyda chymunedau Mwslemaidd gafodd eu heffeithio gan yr ymosodiad yn Finsbury Park, Llundain.

“Hoffwn,  ar ran Cyngor Egwlysi Rhyddion Cymru, estyn ein cydymdeimlad cywiraf â Chymuned Fwslemaidd  Caerdydd a thu hwnt,  mewn unrhyw ffordd y maent wedi cael eu heffiethio gan y digwyddiad erchyll yn Finsbury Park, meddai Rheinallt A. Thomas.

“Rydym fel Eglwysi Rhyddion yn credu fod gan bawb yr hawl i fyw eu ffydd a chynnal eu haddoliad heb unrhyw ofn na  ffafr. Mae’n hynod o anffodus fod pob Mwslim yn cael ei bardduo fel rhywun eithafol pan yr ydym yn gwybod mai elfen fach iawn o Fwslemiaid sy’n perthyn i’r categori hwn.Mae’r  rhan fwyaf, os nad yr oll, o grefyddau gyda rhyw elfen ymylol sy’n eithafol ac yn tanseilio  enw da y rhan fwyaf o’u hymlynwyr.

Mae eich cymuned yn ein gweddiau. Ein dymuniadau gorau a’n cofion cynhesaf.”

Rheinallt A Thomas, Llywydd/President

[Mae Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru, Undeb Bedyddwyr Prydain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yng Nghymru, y Gynghrair Gynulleidfaol yng Nghymru, yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru,  Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghymru a Y Cynulleidfaoedd Lutheraidd,Diwygiedig ac Unedig Almaeneg eu hiaith yng Nghymru.  Rhyngddynt, mae gan yr enwadau hyn rhyw 65,000 o aelodau mewn 1,600 o eglwysi ledled Cymru, yn addoli trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.]