Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol

Posted on

 Dwy fil o flynyddoedd ers geni Duw i’r byd yn llety’r anifail, mae llawer o famau Kenya yn dal i orfod geni eu plant mewn amgylchiadau tlawd a pheryglus. Mae 40,000 o fabanod yn marw oherwydd diffyg gofal meddygol.

 mam kenyaMae apêl Nadolig Cymorth Cristnogol tuag at ariannu prosiectau iechyd mam a phlentyn yn Kenya. Bydd Llywodraeth Prydain yn cyfrannu £1 am bob £1 a gesglir gan yr apêl.

 Dyma gyfle gwych i bawb ddyblu gwerth eu cyfraniad trwy roi’n hael tuag at yr apêl dros gyfnod y Nadolig, yn ôl Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

“Wrth i ni baratoi i ddathlu a chofio geni Iesu Grist mewn amgylchiadau tlawd, dylem gofio hefyd am famau mewn gwledydd fel Kenya a Malawi sy’n rhoi genedigaeth heb ofal na chefnogaeth feddygol,” meddai Dr Tudur.

“Mae arian Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol eleni yn mynd at brosiectau yn y gwledydd hyn sy’n sicrhau bod mamau’n cael y gofal meddygol angenrheidiol a bod babanod yn cael eu geni’n ddiogel ac yn cael pob gofal yn ystod y misoedd cyntaf.”

Tan Chwefror 6, 2015 bydd Llywodraeth San Steffan yn cyfrannu £1 am bob £1 a gesglir gan Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol.

Meddai Cathrin Daniel, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, “Helpwch ni’r Nadolig hwn i estyn gobaith i dros 68,000 o wragedd er mwyn iddynt gael gwell mynediad i wasanaethau iechyd, gallem arbed bywydau dros 130,000 o blant bach dan 5oed drwy eu himiwneiddio, a hyfforddi mwy na 1,000 o weithwyr iechyd cymunedol. Byddwn hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol i’w galluogi i ddarparu gwasanaethau mamolaeth tymor hir mewn ardaloedd gwledig yn Kenya a Malawi.”  

Gallai £5 ddarparu diwrnod o hyfforddiant ar gyfer gweithwr iechyd cymunedol; gallai £13 brynu dillad gwely newydd ar gyfer dau wely mewn uned geni, a gallai £35 dalu am sesiwn grwp Mam-i-Fam ar gyfer 50 mam.

Manylion am sut i gyfrannau: www.christianaid.org.uk