Covid-19 : Y newyddion diweddaraf

Posted on

Dyma fwletin diweddaraf y Parchg Gethin Rhys, sef Swyddog Polisi Cytûn

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yddoe gynllun rheoli newydd ar gyfer Covid-19. Gellir ei gweld yma: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-12/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru.pdf Mae’r ddogfen yn teilyngu ei darllen yn llawn, ond mae’n debyg mae’r wybodaeth bwysicaf i addoldai a chymunedau ffydd yw’r Atodiad ar y diwedd lle rhestrir y cyfyngiadau ar bob un o bedwar lefel. Rydym ar hyn o bryd yng nghyfyngiadau Lefel 3. Fe ddengys y tablau yno y gall addoli, priodasau ac angladdau a gofal plant gael eu cynnal ymhob un o’r pedwar lefel – hyd yn oed Lefel 4 sy’n ymdebygu i gyfnod clo – yn ddarostyngedig i gyfyngiadau diogelwch. Yn Lefel 4 fe gyfyngir ar weithgareddau cymunedol i wasanaethau “hanfodol”, fel mewn cyfnodau clo blaenorol.
Bwriad y ddogfen hon yw rhoi mwy o sicrwydd ynghylch natur cyfyngiadau pan gânt eu cyhoeddi. Fe all y bydd gwahanol rannau o Gymru mewn lefelau gwahanol ar rai adegau. Yn ymarferol, fe fydd rheoliadau cyfreithiol yn cael eu cyhoeddi bob tro y newidir lefel, ac fe all y bydd newidiadau manwl o fewn y rheoliadau hynny nad ydynt wedi eu rhagweld yn y ddogfen hon. Byddwn yn parhau i gadw golwg manwl ar y rheoliadau wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Nid yw’r rheoliadau ar gyfer cyfnod y Nadolig (Rhagfyr 23-27) na’r cyfnod wedi hynny wedi eu cyhoeddi eto. Byddwn yn tynnu eich sylw atynt pan fyddant ar gael, a bydd ein gwefan yn cael ei diweddaru yn ôl yr angen – https://www.cytun.co.uk/hafan/?page_id=2859

Mae Llywodraeth Cymru am eich atgoffa fod y sefyllfa iechyd ar hyn o bryd yn ddifrifol iawn yng Nghymru, a bod rhaid i bob asesiad risg ar gyfer digwyddiad o unrhyw fath a gynhelir, ddechrau trwy ofyn y cwestiwn O ystyried y risgiau annatod dan sylw, a oes angen i mi gynnal y gweithgarwch hwn o gwbl? A oes dewisiadau mwy diogel eraill megis darlledu?