Coronafeirws a’r bywyd Cristnogol

Posted on

Cyngor i aelodau’r eglwysi a’u gweinidogion

Erbyn hyn mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod beth yw symptomau Coronafeirws, sut i geisio’i osgoi, a beth i wneud os ydynt yn mynd yn sâl. Ond sut mae dygymod â’r haint yng nghyd-destun ein bywyd Cristnogol? Mae’r sefyllfa’n newid yn gyflym, ac ar hyn o bryd (dydd Gwener, 13 Mawrth) d’oes dim disgwyl i bobl ganslo oedfaon. Ond byddai’n beth da petai pob eglwys yn paratoi cynllun gweithredu, a hynny ar fyrder. Mae’n eithriadol o bwysig bod gweinidogion, yn enwedig, yn gwneud popeth o fewn eu gallu i geisio osgoi’r haint.

OSGOI’R HAINT 

Glanweithdra trylwyr ac aml gan bawb, bob tro yw’r ffordd orau o rwystro’r haint rhag lledaenu. Mae hyn yn cynnwys golchi eich dwylo gyda dŵr a sebon am ugain eiliad (i gyfeiliant hoff emyn, efallai?) cyn mynd i’r cwrdd â pheidio ag ysgwyd llaw neb. Byddai’n syniad da hefyd i lanhau pob bwlyn drws, swits golau etc gyda hylif antiseptig.

Gan nad ydym yn yfed o’r un cwpan fel y gwna Cristnogion o draddodiadau eraill, fe allwn barhau i weinyddu’r Cymun, ond mae’n hanfodol bwysig bod y sawl sy’n paratoi’r Cymun yn golchi dwylo yn drylwyr cyn hynny.

DYGYMOD Â’R HAINT 

Os ydych yn dechrau teimlo’n sâl, gyda gwres uchel a pheswch sych, y cyngor swyddogol yw i chi beidio â mynd o’r tŷ am o leiaf wythnos. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn haint ysgafn, ond os yw’n gwaethygu ffoniwch y llinell gymorth arbennig: 111. 

YMATEB I’R HAINT FEL EGLWYS 

Os yw aelod o’r gynulleidfa yn mynd yn sâl, fe fydd Iechyd Cyhoeddus Cymru am enwau pawb a fu mewn cyswllt agos â’r claf. Mae’n bosib y bydd angen i’r capel, neu leoliad arall yr oedfa, gael ei lanhau’n drylwyr (deep clean) i’w ddiheintio. 

GWEITHREDU’N GRISTNOGOL

  • Cefnogi pobl sydd wedi caethiwo eu hunain yn eu cartrefi (self-isolating) trwy ffonio neu anfon e-bost. 
  • Peidio ag ymweld, ond gofyn a oes ganddynt ddigon o fwyd, moddion etc a chynnig gadael nwyddau angenrheidiol ar stepen y drws.
  • Eu cynnal hefyd trwy eiriau o gysur a thrwy weddi.

YMWELD AG YSBYTAI 

Dylai pawb sy’n ymweld ag ysbyty, yn enwedig gweinidogion, wybod am y mesurau hylendid sydd angen eu cymryd wrth gyrraedd y ward.

YMWELD Â CHARTREFI PRESWYL

Dylid ffonio ymlaen llaw cyn ymweld â pherthynas, ffrind neu aelod. Mae nifer o gartrefi gofal eisoes yn gofyn i ymwelwyr i gadw draw.