Chwilio am wirfoddolwyr ym Mhen-rhys

Posted on

Yr ydym ni oll yn gwybod am y gwaith ardderchog sy’n digwydd ym Mhen-rhys yn y Rhondda drwy Eglwys Unedig Llanfair. Cyn bo hir, bydd Rebecca a Miara a’u merched Hannah a Seren, yn symud i Drefaldwyn i weithio – daethant yn deulu draw i Gymru o Fadagascar bron i wyth mlynedd yn ôl ac fe wnaethant eu marc ar fywyd a gweithgareddau bywyd prysur Llanfair.

Miara, Rebecca, Seren a Hannah gyda’r Ysgrifennydd Cyffredinol, Parchg Dyfrig Rees

Ar hyn o bryd, mae’r broses o fynd ati i wahodd ‘Partner mewn Cenhadaeth’ drwy CWM i olynu Rebecca yn mynd rhag-blaen, ond bydd hyn yn cymryd amser wrth gwrs. Yn y cyfamser, bydd Llanfair yn brin o bobl i helpu a gwirfoddoli yno.

Mae’n bwysig iawn gwneud yn siŵr bod digon o gymorth ar gael yno i gynnal y gwasanaeth a chynorthwyo Sharon Rees a’r tîm yn eu gwaith. Dyma gyfle i unrhyw un o Ben-rhys neu o ymhellach i ffwrdd, a hoffai wirfoddoli, i helpu gyda’r rhaglen waith sy’n digwydd ym Mhen-rhys. Mae’r criw yn cynnal gweithgareddau fel Clwb Gwaith Cartref, yr ysgol Sul, Caffi’r Dydd a Chaffi’r Nos a bydd angen help gyda chyflawni gwaith papur a phethau tebyg. 

Mae dwy fflat gyfforddus ar gael yn Llanfair i’w defnyddio am gyfnodau byr neu gyfnodau hirach petai rywun am dreulio cyfnod preswyl yno er mwyn gweithio fel aelod o dîm Llanfair ym Mhen-rhys. Y mae criw Llanfair wrthi’n chwilio am ffyrdd i ariannu’r gwaith hwn.  

O brofiad, y mae criw Llanfair yn hyderus y bydd unrhyw wirfoddolwyr yn dysgu ac yn tyfu drwy’r profiadau unigryw sydd i’w cael ym Mhen-rhys. Ar ben hynny, bydd gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth mawr ym mywydau pobl cymuned Pen-rhys. 

Os hoffech fwy o wybodaeth, ewch i wefan Eglwys Unedig Llanfair www.llanfair.org.uk i ddarllen mwy neu rhowch ganiad ar 01443 755675 i drefnu ymweliad – bydd croeso mawr i chi yno.