Cefnogi Cefn Gwlad

Posted on

Mae strategaeth newydd i estyn llaw i amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn cael ei lansio gan Undeb yr Annibynwyr. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli sy’n perthyn i’r Undeb mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ardaloedd lle mae tystiolaeth bod pwysau cynyddol o bob math yn peryglu iechyd ffermwyr. Cafwyd trafodaeth fanwl am hyn yn y cyfarfodydd yng Ngregynog. Cytunwyd i annog gweinidogion i adnabod arwyddion o bryder difrifol ymhlith aelodau gwledig, ac i wybod sut i ymateb mewn ffyrdd ymarferol trwy wybod lle i gyfeirio pobl am gyngor proffesiynol.

“Mae’n gyfnod eithriadol o anodd ym myd amaeth,” meddai’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees (llun), a fu ei hun yn gweithio ar ffermydd am rai blynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol. “Yn dilyn gaeaf a gwanwyn caled, cafwyd haf eithriadol o sych, gyda phrinder porthiant ar gyfer y gaeaf. Ar ben hyn oll, mae ansicrwydd mawr am beth fydd yn digwydd i allforion cig a’r system cymorthdaliadau yn sgil Brexit.” Daw mwy o fanylion yn dilyn y Gynhadledd Gyhoeddus a noddir gan yr Undeb yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau y penwythnos yma.