Cefnogi Boicot o Nwyddau Israel

Posted on

Cafwyd trafodaeth fywiog yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn am y syniad o ymwrthod â phrynu nwyddau o Israel, a hynny er mwyn dwyn pwysau ar y wlad honno i drin y Palesteniaid yn deg. Pleidleisiodd y gynhadledd yn unfrydol o blaid Penderfyniad i gefnogi boicot o’r fath.

Hywel Wyn 300 we 05-15Cyflwyniad y Penderfyniad gan y Parchg Hywel Wyn Richards (llun), ar ran Adran Dinasyddiaeth Gristnogol yr Undeb. Ers ennill yr etholiad cyffredinol fis Mawrth eleni, meddai, mae agwedd llywodraeth Israel wedi caledu tuag at y Palestiniaid, gyda’i Phrif Weinidog yn datgan na fydd ef fyth yn caniatáu sefydlu dwy wladwriaeth gyfochrog â’i gilydd yn Israel a Phalesteina. Yn wyneb hyn cynyddodd y tensiynau rhwng y ddwy genedl a gwelwyd chwalu ar y gobeithion o ddechrau datrys un o’r sefyllfaoedd sy’n peryglu heddwch y byd.

Ddeng mlynedd yn ôl lansiwyd ymgyrch ‘Boycott, Divestment and Sanction’ (BDS) gan 171 o fudiadau yn cynrychioli’r Palesteiniaid, i geisio dwyn y math o berswâd rhyngwladol ar Israel a fu mor effeithiol yn y frwydr yn erbyn y drefn aparteit yn Ne Affrica. Tri nod yr ymgyrch yw:

  1. Rhoi terfyn ar feddiant Israel ar diroedd Palesteiniaid a dymchwel y Gwahanfur a adeiladwyd yn anghyfreithlon yn ôl dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol;
  2. Cydnabod hawliau dynol dinasyddion Arabaidd-Palesteinaidd Israel yn llawn;
  3. Parchu, diogelu a hybu hawl ffoaduriaid Palesteinaidd i ddychwelyd i’w cartrefi a’u tiroedd yn unol â Phenderfyniad 194 y Cenhedloedd Unedig.

Mae’r ymgyrch yn ennill mwy a mwy o gefnogaeth gan wledydd, mudiadau, cwmnïau ag eglwysi ar draws y byd.

Gofyn am gefnogaeth

pleidlaisRoedd y Penderfyniad yn galw ar yr Annibynwyr i ddatgan cefnogaeth i fudiad BDS, ac ar yr Undeb, yr eglwysi a’u haelodau i sicrhau nad ydynt yn buddsoddi yn Israel na chwmnïau sy’n gweithio yn Israel, na chwaith yn prynu nwyddau a gynhyrchwyd yn Israel a thiroedd y meddiant.

Tra’n cytuno gyda’r Penderfyniad, dywedodd y Parch Owain Llyr bod angen cofio am yr Iddewon hynny oedd yn ymgyrchu o blaid hawliau’r Palesteiniaid. Nid oedd y sefyllfa’n un ddu a gwyn, meddai. Mewn ymateb, dywedodd y Parchg Jeff Williams bod yr Iddewon hynny yn cael eu hystyried yn fradwyr gan eu cyd-wladwyr a bod angen boicot economaidd i ddwyn pwysau ar Israel i ddod â’r anghyfiawnder mawr yn erbyn y Palesteiniaid i ben.

Ychwanegodd Robat Powell, oedd yn eilio’r Penderfyniad, bod rhai enwadau eglwysig eisoes wedi tynnu eu buddsoddion o Israel, a bod yr Archesgob Desmond Tutu o blaid yr ymgyrch.