GT 2014Yr Ysgrifennydd Cyffredinol: Y Parchg Ddr Geraint Tudur

Brodor o Fangor yw’r Parchg Ddr Geraint Tudur, ac un a dreuliodd un-mlynedd-ar-bymtheg yn weinidog Eglwys Ebeneser, Caerdydd, cyn symud ym 1994 i Brifysgol Cymru, Bangor, i ddysgu Hanes yr Eglwys. Wedi deuddeng mlynedd yno, etholwyd ef i’w swydd bresennol, a dechreuodd ar ei dymor cyntaf o saith mlynedd fel Ysgrifennydd Cyffredinol ar ddechrau Medi 2006. Etholwyd ef i gyflawni ail dymor yng Nghyfarfodydd Blynyddol 2013. Mae Geraint a’i briod yn aelodau yn Eglwys Annibynnol y Tabernacl, Porthaethwy.

Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Cyffredinol yw cynnig arweiniad, ysgogi gweithgarwch a hyrwyddo holl bolisïau’r Undeb gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â’r genhadaeth. Mae hefyd yn cynnig gofal bugeiliol i’r Cyfundebau, yr eglwysi a’r gweinidogion. Mae’n cynrychioli’r Undeb yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac yn cadw mewn cysylltiad cyson â’i gyd-swyddogion cyfatebol mewn enwadau eraill.


AnnYr Ysgrifennydd Gweinyddol: Eirwen Ann Williams

Brodor o Glynarthen yng ngodre Ceredigion yw Ann, ac fe’i maged yn y Barri. Wedi derbyn ei haddysg yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, aeth yn ei blaen i ennill cymwysterau yn y byd ariannol. Treuliodd yn agos i ugain mlynedd yn gweithio i fanc Barclays gan dreulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa yn gweithio yn ne Ceredigion a Phenfro.

Fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd Gweinyddol yr Undeb yn 1998 ac mae’n aelod yng Nghapel y Nant, Clydach.


DSC_6865Cynorthwy-ydd Gweinyddol: Nerys Humphries

Mae gan Nerys Humphries brofiad helaeth iawn o weithio i sawl corff cyhoeddus. Addysgwyd hi yn Ysgol Dinas Brân, Llangollen ac wedi dilyn cwrs ysgrifenyddol yng Ngholeg Addysg Bellach Aberystwyth bu’n gweithio i’r Cyngor Llyfrau, Y Llyfrgell Genedlaethol, Bwrdd Croeso Cymru, Awdurdod Datblygu Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru.

Mae’n byw yn Aberdâr, lle mae hi a’i gŵr Mark yn gyd-ysgrifenyddion Eglwys Annibynnol Siloa.


CasiSwyddog Cynnal ac Adnoddau Gogledd Cymru: Y Parchg Casi Jones

Fel Swyddog Cynnal ac Adnoddau, mae Casi Jones, Clynnog Fawr, yn gwasanaethu eglwysi Gogledd Cymru trwy’r saith Cyfundeb.

Bu’n weinidog yn Eglwys Annibynnol y Barri am gyfnod, yn gyn-olygydd y cylchgrawn Cristion ac yn gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Cymru fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn Sir Fôn. Y mae’n aelod yn Eglwys Annibynnol Maesyneuadd, Trefor.

Fe’i penodwyd yn 2014.


DSC_1058 300 i'r weSwyddog Cynnal ac Adnoddau De Cymru: Y Parchg Robin Samuel

Penodwyd y Parchg Robin Samuel yn Swyddog Cynnal ac Adnoddau i weithio gydag eglwysi Annibynnol De Cymru trwy wyth cyfundeb.

Bu’n weinidog gyda’r Annibynwyr yn Sir Gaerfyrddin rhwng 1977 a 2001, ond yna symudodd i’r Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr. Yn 2003 penodwyd ef i swydd gyda Cymorth Cristnogol, a bu gyda’r elusen hyd ei ymddeoliad yn Ionawr 2015. Dechreuodd weithio i’r Undeb ar ddechrau Medi 2015 ac mae’n parhau i fod yn aelod o eglwys y Tabernacl, Penybont-ar-Ogwr.


AlunSwyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Wasg: Alun Lenny

Bu Alun Lenny yn ohebydd newyddion o 1974-2007 ar y Carmarthen Journal, y BBC a Newyddion S4C. Treuliodd 25 mlynedd gyda’r BBC yng Nghaerfyrddin, gan ohebu ar straeon ledled Gorllewin a Chanolbarth Cymru, ac mewn gwledydd eraill o bryd i’w gilydd. Bu’n bregethwr cynorthwyol ers 2002, yn Gydlynydd Cenhadol Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin, ac yn Arweinydd eglwys Annibynnol Bwlch-y-corn. Mae’n aelod o gynghorau Sir a Thref Caerfyrddin.


(null)

Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu: Rhodri Darcy

Daeth Rhodri Darcy, Rhydaman, yn Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu yr Undeb ym mis Ionawr 2016. Hyd hynny, treuliodd y rhan helaethaf o’i yrfa yn y diwydiant darlledu, a bu’n cyflwyno a chynhyrchu rhaglenni yn Gymraeg a Saesneg.

Ei gyfrifoldebau yw hyrwyddo cymdeithasau a rhwydweithiau’r Undeb, datblygu ein dulliau cyfathrebu a chynhyrchu deunydd fideo a sain yn ôl y galw.

Mae’n aelod o Eglwys Efengylaidd, Rhydaman.


Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol

Ymunodd Elinor Wyn Reynolds â staff yr Undeb ym mis Mai 2017. Yn awdur, bardd a golygydd, daeth â llu o ddoniau i’w cyfrannu at weithgarwch yr Undeb.

Ei phrif gyfrifoldebau yw paratoi Y Blwyddiadur, Dyma’r Undeb ac amrywiol gyhoeddiadau achlysurol eraill yr Undeb (ac eithrio’r adroddiadau blynyddol). Mae hefyd yn cynorthwyo’r Ysgrifennydd Cyffredinol i gydlynu yr amrywiol elfennau o weithgarwch yr Undeb.

Mae’n aelod o Eglwys y Priordy, Caerfyrddin.