Bugeilio’r bugeiliaid

Posted on

Tynnu sylw at wasanaeth CYNNAL i weinidogion

Cafodd trafodaeth am y straen o fod yn Weinidog yr Efengyl Gristnogol yn yr oes anodd hon ei ysgogi gan y Parchg Guto Llywelyn ar Newyddion S4C a Radio Cymru yn ddiweddar. Mae hefyd wedi llwyddo i dynnu sylw at waith gwerthfawr CYNNAL, elusen sy’n cynnal sesiynau cwnsela ar draws Cymru ar ran yr eglwysi i helpu gweinidogion, cleregwyr a’u teuluoedd. 

Yn ystod y Pasg y llynedd cafodd y Parchg Guto Llywelyn, sy’n weinidog ar ofalaeth yn ardal Hendygwyn ar dâf, ymosodiad o straen difrifol yn y pulpud. Roedd yn methu darllen yr adnod o’i flaen yn y Beibl, na chyhoeddi emyn. “Fe ‘own i’n sylweddoli bod rhywbeth mawr o’i le, ond ddim yn gwybod beth oedd yn bod,” meddai Guto. “Fe ddywedodd ffrind wrthai am Cynnal ac fe es i’r cyfarfodydd yng Nghaerfyrddin, oedd o dan ofal Wynford Ellis Owen. Ar ôl trafod a siarad yn ystod tair sesiwn, daeth i’r amlwg fy mod yn dioddef o trawma oherwydd hunanladdiad fy mam 30 mlynedd yn ôl. Rown i’n methu credu’r peth, ond rown i wedi claddu’r teimliadau yn ddwfn yn fy is-ymwybod yr holl flynyddoedd hynny. Erbyn hyn, rwyn teimlo fy mod mewn lle da. Cefais wasanaeth ardderchog gan Cynnal, ac rwyn gobeithio y bydd bobol sydd mas yna’n dioddef yn dawel yn mynd atynt.”

Saithdeg yn cael cymorth

Mae’r Parchg Guto Llywelyn yn un o 70 o weinidogion a chleregwyr a gafodd help gan Cynnal dros y bum mlynedd ddiwethaf. Ers hynny mae Wynford Ellis Owen, cyn-reolwr ‘Stafell Fyw Caerdydd, wedi bod yn gweithio ar agor canghennau yng Nghaerfyrddin, Caernarfon, Bae Colwyn a Wrecsam. Mae’n fwriad i agor cangen newydd yn Aberystwyth er mwyn creu rhwydwaith genedlaethol o gwnseleriaid achrededig“Mae pawb yn disgwyl fod gan weinidogion yr ateb i bopeth,” meddai Wynford, sy’n gwnselwr profiadol iawn. “Ond mae hwythau yn ddynol hefyd, ac yn aml iawn d’oes ganddynt neb i fynd ato i rannu gofid a phoen. Mae yna amser yn dod ym mywyd pawb pan mae’r pethau yma’n dod i’r wyneb ac mae’n rhaid eu wynebu hwy.” 

Galwedigaeth unig ar brydiau

Mae gweinidogion yn gallu bod yn unig iawn ar brydiau, meddai’r Parchg Jill-Hailey Harries, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. “Blynyddoedd yn ôl, roedd yna gymdeithas leol o weinidogion ac offeriaid. Ond mae hynny wedi hen fynd. Mae perygl ein bod ni’n credu y gallwn fod yn bopeth i bawb, gan gymryd y beichiau i gyd. Mae’n wir bod Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb yn ceisio gwneud ei orau i fugeilio’r gweinidogion, ond mae’n amhosib i un person wneud hynny. Rwyn credu bod angen i ni fel gweinidogion ymddiried yn ein gilydd yn fwy na ry’ ni’n ei wneud ar hyn o bryd.”