Bugeilio Cefn Gwlad

Posted on

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesa (22-25 Gorffennaf) mae’n siŵr y bydd nifer fawr o amaethwyr yn gwneud defnydd helaeth o’r gwasanaeth Caplaniaeth ar y maes. Mae’r ffaith fod 350 o amaethwyr wedi manteisio ar y gwasanaeth y llynedd yn arwydd o’r pwysau sydd ar ffermwyr a’u teuluoedd y dyddiau hyn. Dyna ysgogodd Undeb yr Annibynwyr i lunio strategaeth i alluogi’r eglwysi a’u gweinidogion i fod o gymorth i amaethwyr ar lawr gwlad.

Fe gynhaliwyd dau gyfarfod cyhoeddus yn barod, gan gynnwys yr un yn neuadd bentref Llanuwchllyn ar drothwy Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhyd-y-main fis diwethaf. Cafodd y drafodaeth ei harwain gan y darlledwr John Meredith sy’n cyflwyno’r bwletin amaeth ar BBC Radio Cymru. Ymhlith swyddogion yr Undeb a fu’n anerch y gynhadledd, roedd y Llywydd, y Parchg Jill-Hailey Harries a’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees. Cafwyd cyfraniadau hefyd gan gynrychiolwyr o Undeb Amaethwyr Cymru, NFU Cymru, CFFI Cymru, ac asiantaethau sy’n cynnig cymorth i amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad, sef RABI, FCN a Thir Dewi. Roedd gweinidogion yr efengyl, amaethwyr ac aelodau o eglwysi lleol hefyd yn bresennol.

Trafodaeth Fywiog a Buddiol

Trefnwyd yr achlysur gan ddwy o Adrannau Undeb yr Annibynwyr, ac yn ôl Ifan Alun Puw, Cadeirydd yr Adran Tystiolaeth, bu’n drafodaeth fywiog a buddiol dros ben. “Daeth nifer o bryderon i’r amlwg,” meddai. “Yn naturiol roedd ansicrwydd ynghylch Brexit a chynlluniau Llywodraeth Cymru i gynnig cymorthdaliadau. Mae diciâu, neu TB, mewn gwartheg hefyd yn destun gofid am gadw cofnodion symud anifeiliaid a gwaredu celanedd”.

Syniadau Ymarferol

Cafwyd syniadau ymarferol am sut y gall eglwysi lleol a’r enwadau crefyddol gynorthwyo. Dyma’r hyn gafodd ei gynnig:

  • Aelodau o’r eglwysi a gweinidogion i ymweld â’r marchnadoedd lleol a bod yn glust i wrando pan fo angen;
  • Undeb yr Annibynwyr i gynhyrchu posteri i’w harddangos mewn pob capel a lleoedd amlwg gyda rhif ffôn elusen RABI ar gyfer unigolion sydd angen cymorth. Bydd yr RABI yn gallu cyfeirio’r person at asiantaeth arbenigol.
  • Rhannu’r wybodaeth hon trwy bapurau enwadol, gwefannau cymdeithasol ayyb.
  • Cynnal gwasanaethau seiliedig ar amaeth a chefn gwlad yn flynyddol (bydd hyn yn fodd i godi ymwybyddiaeth y boblogaeth yn gyffredinol am bwysigrwydd amaethu a chefn gwlad).

Erbyn hyn mae Ysgrifennydd pob eglwysi Annibynnol wedi derbyn poster i’w arddangos yn y capel.