Brexit: Gweddïo dros oddefgarwch a pharch

Posted on

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd mawr oherwydd Brexit, mae gweinidogion ac aelodau mewn capeli ledled Cymru yn gweddïo y bydd gwleidyddion ac eraill yn ymarfer doethineb a phwyll. Cafodd gweddi arbennig ei llunio gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i’w dosbarthu i 400 o gapeli. “Mae’r dryswch presennol yn achosi rhwystredigaeth a dicter,” meddai’r Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. “Fel Cristnogion, mae dyletswydd arnom i weddïo y bydd pobl yn ymarfer goddefgarwch a pharch tuag at y rhai sydd â barn gwahanol.” 

Y Weddi

Ein Tad cariadus, trown atat mewn cyfnod o ansicrwydd brawychus yn hanes ein gwlad, ein cyfandir a’n byd.Mae’n ddyddiau dieithr â datblygiadau’r naill ddiwrnod ar ôl y llall yn achosi penbleth a dryswch cynyddol inni a hynny’n troi’n rhwystredigaeth ddig ac ymosodol mor fynych. Yn ein gofid gofynnwn i Ti blannu ynom ddoethineb a phwyll ynghyd â chariad. Deisyfwn y bendithion hyn yn helaeth ar ein harweinwyr, etholedig a gwirfoddol ac ar eu timoedd gwaith. Llanw ni ag ewyllys dda a helpa ni i ymarfer goddefgarwch ac i roddi i eraill, hyd yn oed y rhai sy’n groes eu daliadau a’u barn i ni, y parch sy’n ddyledus i bob un. Deled dy deyrnas yw’n gweddi, heddiw, fel erioed. Plyg ni i’th ewyllys a’th lywodraeth er mwyn inni weld y byd yn byw yn ôl dy fwriadau a bywyd yn ei holl gyflawnder yn eiddo i bawb yn ddi-wahan.Yn enw Iesu. Amen.

__________________________