Baich ychwanegol i Ymddiriedolwyr

Posted on

Mae rhannau o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 sy’n berthnasol i ymddiriedolwyr eglwysi yng Nghymru, ac yng Nghymru yn unig, gan mai deddf Senedd Cymru yw hon yn hytrach na Senedd Llundain. Er hynny, mae’n gyfraith ac ni ellir osgoi ei gofynion heb wynebu canlyniadau.

Gofynion y ddeddf

Rhentu Doeth Cymru 2

Dywedir yn y ddeddf hon fod yn rhaid i landlordiaid, pobl neu sefydliadau sy’n berchen tai ac yn eu rhentu allan, gofrestru gyda’r awdurdodau cyn Tachwedd 2016. Gellir gwneud hynny ar lein trwy wefan Rhentu Doeth Cymru, sef https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/

Ni ellir osgoi’r angen i gofrestru, a bydd yn rhaid i un o ymddiriedolwyr pob mans, tŷ capel ac unrhyw dai eraill y mae eglwysi’n eu rhentu allan (yng Nghymru) wneud yn siŵr fod y cofrestriad yn digwydd. Os na, byddwch yn torri’r gyfraith.

Os na fyddwch yn siŵr, am ryw reswm, a ydych i gofrestru ai peidio, mae’n bwysig nad ydych yn gwrando ar sibrydion nac ar farn pobl nad ydynt yn hyddysg yn holl fanylion y gyfraith benodol hon. O fynd ar wefan Rhentu Doeth Cymru a dechrau’r proses cofrestru, cewch eich gwahodd i ateb tri neu bedwar o gwestiynau syml, ac o wneud hynny cewch wybod yn y fan a’r lle a oes angen i chwi gofrestru ai peidio.

Os oes, gellir mynd ymlaen i gwblhau’r cofrestriad.

Dyna’r cam cyntaf!

Ymlaen at yr ail gam!

Mai08-0002DSC_0038 70%

Yn dilyn cofrestru (os bydd angen i chwi wneud hynny), dywed y ddeddf fod rhaid i chwi ddilyn cwrs ar gyfer landlordiaid. Gwyddom na fydd hyn, nac ysgwyddo’r cyfrifoldebau fydd yn deillio o’r cwrs ac o ofynion y gyfraith newydd hon, yn apelio at lawer yn yr eglwysi.

Oherwydd hynny, ac wedi gofyn cyngor a thrafod y posibiliadau, daethom i’r farn mai’r cyngor gorau y gallwn ei gynnig i’r eglwysi a’u hymddiriedolwyr yw iddynt drosglwyddo’r dasg o gasglu rhenti ac ymwneud â’u tenantiaid i Asiantaeth Rentu (Letting Agency). Cydnabyddwn y bydd hyn yn costio rhywfaint i’r eglwys, ond dyma’r ffordd symlaf i gwrdd â gofynion y ddeddf oherwydd golyga na fydd yn rhaid i neb o’r ymddiriedolwyr ddilyn cwrs nac ysgwyddo cyfrifoldebau newydd gan y bydd yr Asiantaeth Rentu yn gwneud y cyfan drostynt.

Mae nifer helaeth o Arwerthwyr Tai (Estate Agents) sydd hefyd yn gweithredu fel Asiantaethau Rhentu, ac atynt hwy y dylai eglwysi a’u hymddiriedolwyr droi am gymorth.

 

100_1536

Wrth reswm, bydd yr Asiantaethau Rhentu a’r awdurdodau yn gyffredinol yn disgwyl y bydd gan berchnogion y tai (neu eu hymddiriedolwyr) gytundebau ffurfiol mewn lle gyda’u tenantiaid. Os nad oes gennych gytundeb o’r fath (ar bapur), yna dyma’r amser i sicrhau fod cytundeb yn cael ei lunio a’i arwyddo. Byddwch angen cyngor ac arweiniad cyfreithiol yn y mater hwn.

Cydnabyddwn y bydd rhai yn awyddus i gwblhau eu cofrestriad, dilyn y cwrs ac ysgwyddo’r cyfrifoldebau newydd a ddaw o ganlyniad i’r ddeddf hon. Y mae hynny’n gwbl dderbyniol, ond nid dyma’r llwybr i bawb. Mater o ddewis ydyw. Yn y mwyafrif o achosion, tybiwn y bydd eglwysi ac ymddiriedolwyr angen help, a bwriad yr erthygl hon yw awgrymu ffordd bosibl ymlaen.

Nodwn eto mai erbyn Tachwedd 2016 y mae angen i landlordiaid gofrestru ac na ellir osgoi iddynt wneud hynny heb dramgwyddo’r gyfraith. Anogwn eglwysi ac ymddiriedolwyr i fwrw ati ar unwaith, felly, i gyflawni’r gwaith.

 

Geraint Tudur

Ysgrifennydd Cyffredinol