Lansio Rhwydwaith Merched

Posted by & filed under Uncategorized.

Dydd Sadwrn,18 Ebrill: Lansio Rhwydwaith Merched Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth 11.00-3.30.  Pwyslais y mudiad newydd fydd Addysgu, Ymgyrch a Gwasanaethu, gan obeithio y bydd yn ymledu i’r eglwysi ymhob rhan o’r wlad. Mae gwahoddiad i bob Cyfundeb i anfon pedair cynrychiolydd i’r lansiad – sef llond car o bobl. Byddai… Read more »

GŴYL DDEWI: Dydd i weddïo dros Gymru a’i phobl

Posted by & filed under Uncategorized.

Ers dyddiau Dewi Sant, bu Cristnogaeth yn gynhaliaeth gref i genedl y Cymry. Mae’n bur debyg y byddai’r iaith wedi marw oni bai i ni gael y Beibl yn Gymraeg ym 1588. Bu ysgolion cylchynol Griffith Jones, a ddysgodd y Cymry i’w ddarllen, yn ffactor allweddol arall yn ei pharhad. Yna, daeth yr emynwyr mawr… Read more »

Deddf i warchod ein dyfodol

Posted by & filed under Uncategorized.

Wythnos nesaf bydd Cynulliad Cymru yn trafod gwelliannau i ddeddf i warchod pobl a natur:  Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   Ei fwriad, yn fras, yw gorfodi cyrff cyhoeddus i ystyried sut mae eu penderfyniadau yn effeithio ar bobl a natur ledled y byd. Gallai deddf newydd bwerus helpu i fynd i’r afael â thlodi, gwarchod yr amgylchedd a… Read more »

Wythnos Weddi am Undod Cristnogol

Posted by & filed under Uncategorized.

Cynhelir nifer o oedfaon yr wythnos hon i weddïo am undod Cristnogol. Y thema eleni yw: Mae’r Ffynnon yn Ddofn, geiriau sy’n dod o hanes Iesu’n sgwrsio gyda’r wraig o Samaria. Fel y sgwrs honno mae gan sgwrsio a thrafod y potensial i newid pobl ac i newid y modd y maent yn gweld ei gilydd. … Read more »

2015: Her i Gristnogion Cymru

Posted by & filed under Uncategorized.

Wrth i Gymru wynebu blwyddyn arall o galedi a thoriadau llym mewn gwasanaethau ar gyfer yr henoed a’r bregus, bydd yr heriau i elusennau ac eglwysi yn rhai sylweddol, meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn Neges Flwyddyn Newydd, aeth allan i’r wasg a’r cyfryngau.  “Rhaid peidio anghofio bod Cymru yn un… Read more »