Arweinyddion Y Ffordd

Posted on

Erbyn hyn rydym wedi cyrraedd y chweched bennod o gynllun Y Ffordd; sef cwrs pedair blynedd yn archwilio’r ffydd Gristnogol wedi ei greu a’i deilwra’n arbennig ar gyfer ein heglwysi Annibynnol.

Dechreuodd y cwrs, sydd ar ffurf fideos byrion a chwestiynau atodol fis Medi 2016 gyda phenodau newydd yn ymddangos bob tymor. Rydym felly yng nghanol yr ail flwyddyn, ond efallai mai rhinwedd mwyaf y cwrs yw nad oes rhaid ei ddilyn o’r dechrau oll. Doedd dim rhaid dechrau ddwy flynedd yn ôl chwaith – gellir gwylio’r fideos yn ôl yr hyn sy’n addas i’r eglwys neu i’r grŵp lleol, naill ai ar DVD neu ar sianel Y Ffordd ar YouTube.

‘Y Ffordd y Daethom’ yw thema’r flwyddyn hon ac fe gafwyd pennod swmpus i ddechrau’r tymor yn crynhoi hanes y ffydd dros y bum can mlynedd ddiwethaf. Gan ddechrau gyda gwaith mawr Martin Luther yn yr Almaen yn 1517 mae cyfranwyr y fideo yn ein tywys ar hyd datblygiad y ffydd yng Nghymru, o sefydlu’r eglwys Annibynnol gyntaf gan John Penri, i dwf anghydffurfiaeth a chanu emynyddol Williams Pantycelyn, ac i ledaenu’r ffydd drwy gyfrwng Y Tyst ac ati.

Mae’r bennod ddiweddaraf serch hynny wedi ei gwreiddio yn ein heglwysi heddiw ac yn trafod cynllun a sefydlwyd gan yr Undeb er mwyn hybu arweinyddion ar draws y wlad. Ateb y galw cynyddol am bobl i fugeilio ac i ofalu am aelodau’r eglwysi oedd bwriad cynllun yr Arweinyddion, yn wyneb y ffaith bod llai yn cynnig eu hunain i’r weinidogaeth lawn amser.

Yn ystod y fideo rydym yn cwrdd ag amryw o arweinyddion ein heglwysi heddiw, o Gasnewydd i Gaerfyrddin, ac o Abertawe a Cheredigion. Mae’r ffilm yn cychwyn gydag amlinelliad a bwriad y cynllun gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Geraint Tudur, ac rydym yn clywed am brofiadau nifer sydd wedi mynd i’r afael â’r swydd.

Mae’r ffilm yn ymdrin â sut mae’r arweinwyr yn mynd ati i fugeilio aelodau’r eglwys, i baratoi pregethau yn ôl y galw a hybu cenhadaeth yr eglwys leol. Ceir cyfraniadau gan Dafydd Tudur yn Llwyncelyn, Ceredigion; Elin Maher a Sian Howley yng Nghasnewydd a Robat Powell yng Nghapel y Nant, Clydach.

Yng nghapel Bwlch-y-corn y tu allan i Gaerfyrddin rydym yn clywed am waith Alun Lenny, sy’n cefnogi gwaith y gweinidog yn yr eglwys honno. Yn ogystal â’r arweiniad ysbrydol sydd yn rinwedd amlwg o’r swydd, mae Alun yn trafod sut y gall rôl yr arweinydd ategu gwaith y gweinidog.

Mae’r cyfranwyr bob un yn rhoi darlun llawn o’u gwaith fel arweinwyr yr eglwys, gan sôn am y cyfleon, y bendithion a’r her sy’n eu hwynebu. Y gobaith yw y bydd y fideo yn gyfrwng i ni drafod y rôl a sbarduno rhwyrai i fynd i’r afael â sut y gallwn ni gyfrannu at y gwaith o arwain yn ein heglwysi heddiw.