Ar Werth – Nwyddau Apêl Madagascar

Posted on

Fel rhan o’n dathliadau ni yn Undeb yr Annibynwyr i gofio daucanmlwyddiant cenhadon yn mynd o Geredigion i Fadagascar a’n hapêl i godi arian ar gyfer prosiectau allan yn y wlad, rydym ni wedi cynhyrchu nwyddau y bydd eu helw’n mynd tuag at yr apêl. Byddant yn fodd i bobl gofio am y flwyddyn fawr hon yn ein hanes ni fel Annibynwyr a chyfrannu tuag at yr apêl ar yr un pryd. 

Mae’r Undeb wedi creu nwyddau arbennig i gyd-fynd gyda’r apêl sef myg, coaster a bag sy’n dwyn y logo ‘Bywyd i Bawb’ a llun o’r goeden baobab arni, sy’n goeden bwysig ym Madagascar yn ffynhonnell llawer o bethau pwysig o fwyd i gysgod a dŵr, caiff y goeden ei galw’n ‘goeden bywyd’. Fe benderfynon ni ddefnyddio’r goeden ryfeddol hon fel logo ar gyfer yr apêl a chreu logo bachog i fynd gydag ef sef ‘Bywyd i Bawb – Let there be Life’. Dylai pobl fod yn cael y cyfle i fyw bywyd cyflawn; mae ein hapêl ni’n codi arian ar gyfer pedwar prosiect sy’n gwella ansawdd bywyd i bobl. 

Mae tîm ardderchog o bobl wedi bod ynghlwm â’r broses o greu’r nwyddau, dyma ychydig o’u hanes rhai ohonynt:

Dyluniwyd y logo gan Rebecca Ingleby Davies dylunydd aml-gyfrwng, sy’n byw yn Llanddeusant, dafliad carreg o Wynfe lle bu David Griffiths yn byw. Mae Rebecca yn byw ar fferm ddefaid gyda’i gŵr Ceri a’u mab, Llew. Mae Rebecca’n dylunio deunydd ar gyfer sefydliadau amlwg yng Nghymru fel Gerddi Botaneg Cymru, Amgueddfyedd ac Orielau Cymru a chadeirlan Aberhonddu. Bu hi’n gweithio yn yr Iseldiroedd am flynyddoedd yn cynhyrchu cylchgronau o bob math gan arbenigo ar greu deunydd dwyieithog. Defnyddiodd hi liw gwyrdd i ddynodi dail y goeden baobab, ynghyd â lliwiau fanila, siocled a sinamon wrth greu’r logo, sef lliwiau a gysylltir â chynnyrch ddaw o Fadagascar. Rebecca ddyluniodd holl ddeunydd yr apêl hefyd.

Cynhyrchwyd y nwyddau gan Mair Rees, o gwmni STWFF. Daw Mair yn wreiddiol o Benlle’r-gaer, Abertawe, bellach mae’n byw yng Nghasnewydd gyda’i gŵr Neil a’u meibion Hefin a Steffan. Bydd cynnyrch Mair yn adnabyddus i’r rhai ohonom sy’n steddfota oherwydd yn aml mae ganddi stondin STWFF yn Eisteddfod yr Urdd ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol sy’n gwerthu pob math o nwyddau personol – gallwch roi unrhyw enw ar fagiau, crysau-T, mygiau, unrhyw beth; mae’r math yma o beth yn anrhegion poblogaidd ar gyfer plant. Defnyddiodd Mair fagiau wedi’u gwneud allan o boteli plastig er mwyn printio’r logo arnynt, gan roi defnydd arall i boteli a fyddai’n wastraff fel arall.

Pris myg, coaster a bag yw £10 ac maent ar gael o Dŷ John Penri: (01792) 795888 neu annibynwyr.cymru