Angen Pregethwyr Cynorthwyol

Posted on

Yn yr oes hon mae’r galw pennaf, wrth gwrs, am bobl sy’n ymateb i alwad Duw trwy wasanaethu Iesu Grist fel gweinidogion ordeiniedig. Ond wrth i fwy a mwy o eglwysi ganfod eu hunain heb weinidog, mae galw cynyddol am bregethwyr cynorthwyol i arwain oedfaon ar y Sul. Mae gan yr Annibynwyr gynllun sy’n darparu hyfforddiant i’r sawl sydd am bregethu’r Efengyl Gristnogol ond nad ydynt yn medru, am amryw resymau, gymryd gofal o eglwys. Mae gan yr Undeb dros ugain o bregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig ar hyn o bryd, ond mae angen llawer mwy. Mae galw am bobl i’w neilltuo fel Arweinyddion yn eu heglwys leol hefyd.

Peter Harries o Salem, ger Llandeilo yw’r diweddaraf i gael ei gydnabod fel pregethwr cynorthwyol. Yn y llun, fe’i gwelir yn derbyn Tystysgrif Pregethwr Cynorthwyol gan y Parchg Aled Jones (dde) o Goleg yr Annibynwyr, yng nghwmni’r Parchg Gwyn Elfyn Jones, Cadeirydd Cyfundeb Dwyrain Caerfyrddin a Brycheiniog, mewn Cwrdd Chwarter yn Salem. Cafodd Peter ei fagu yn eglwys Bresbyteraidd Soar, Pontyberem, lle cafodd ei wneud yn Flaenor yn 20 oed. Ar ôl priodi Eryl, merch o Salem, fe ddechreuodd fynychu’r oedfaon yng nghapel yr Annibynwyr yno a dod yn aelod.

Awydd i Arwain

Bu Peter yn gweithio yn y Swyddfa Brisio, gan godi i fod yn Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid, swydd oedd yn golygu teithio i bob rhan o Gymru. Ym mlwyddyn ymddeol o’r swydd honno yn 2012, cafodd ei neilltuo’n Arweinydd ar eglwysi Salem a Chapel Isaac, dwy eglwys Annibynnol sy’n addoli ar y cyd. “Fel Arweinydd, d’oedd dim disgwyl i mi wneud gwaith bugeiliol, ond rwy wedi cael y fraint o fedyddio babanod a chymryd sawl angladd,” meddai.“Roedd y Parchg Dyfrig Rees yn fy mentora o dan gynllun y Rhaglen Datblygu, ac fe wnaeth ef, ynghyd â’r Parchg Wilbur Lloyd Roberts, roi’r hyder i mi gyflawni’r gwaith.” Ar ôl cael ei gymeradwyo gan y Cyfundeb i fod yn bregethwr cynorthwyol cydnabyddedig, ymunodd â chwrs hyfforddiant Coleg yr Annibynwyr dwy flynedd yn ôl, gan fynychu’r dosbarth yn Llandysul o dan ofal y Parchg Guto Prys ap Gwynfor. “Rwy’n mwynhau’r dysgu a’r ymchwilio wrth baratoi pregethau,” meddai Peter.“Mae fy nyddiadur am 2019 yn llawn yn barod – neu o leia cymaint ag y gallaf wneud, gan fy mod yn rhoi blaenoriaeth i’r gwaith o arwain yn Salem a Chapel Isaac.”

Galw Eraill Eto

Mae angen mwy o bregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig fel Peter Harries. Mae pobl sy’n mynychu’r dosbarthiadau, a gynhelir mewn pum canolfan yng Nghymru, yn tystio iddynt gael mwynhad mawr wrth ddysgu a thrafod. Nid yw’r gwaith yn feichus, ond mae’n rhoi awdurdod a hyder i berson ddringo i bulpud. Os ydych chi â diddordeb mynnwch air gyda’ch gweinidog neu un o swyddogion eich Cyfundeb. Cewch foddhad a bendith o gyhoeddi’r Efengyl a chwrdd â chyfeillion newydd mewn capeli eraill, fydd yn siŵr o werthfawrogi eich gwasanaeth yn gynnes a chydnabod hynny yn ôl argymhelliad yr Undeb.