Adroddiadau o Gregynog

Posted on

Dyma grynodeb o’r trafod a fu yng Ngregynog 13-14 Mawrth gan aelodau’r pedair Adran sy’n perthyn i Gyngor Undeb yr Annibynwyr.

ADRAN DINASYDDIAETH GRISTNOGOL

Parchg Hywel Wyn Richards 2014Derbyniwyd ymateb gan 10 Aelod Seneddol i e-bost yr Adran yn galw am gefnogaeth i’r cynnig Seneddol yn galw ar lywodraeth y DU i gydnabod gwladwriaeth Palestina. Roedd pob un, arwahan i Annibynnwr yn eu plith, o blaid! Trafodwyd ymgyrch a lansiwyd yn 2005 “Boycott, Divestment and Sanction” (B.D.S) i ddwyn pwysau ar lywodraeth Israel fel y gwnaed ar lywodraeth De Affrica yng nghyfnod aparteit. Cyfeiriwyd at gefnogaeth Desmond Tutu i’r ymgyrch ac at y nifer cynyddol o gwmnïau, eglwysi a gwledydd ar draws y byd sydd yn gweld B.D.S fel ffordd i wireddu’r bwriad o sefydlu dwy wladwriaeth. Cytunwyd i gyflwyno penderfyniad yn y Cyfarfodydd Blynyddol yn enw’r Adran i alw am gefnogaeth i B.D.S. (Llun: Parchg Hywel Wyn Richards, Cadeirydd yr Adran).

Cyfeiriwyd at y deunydd gan CYTÛN a CTBI a rydd arweiniad i eglwysi unigol gynnal cyfarfodydd cyhoeddus gydag ymgeiswyr ynglŷn â’r pynciau creiddiol sy’n wynebu’r etholaeth ym mis Mai. Trafodwyd syniad, y gellir ei olrhain yn ôl i gyfnod cynnar yn hanes yr eglwys, sef “y lles cyffredin” (the common good). Bydd yr Adran yn paratoi taflen yn crynhoi egwyddorion sy’n greiddiol i bolisïau a strwythurau a fydd yn sicrhau fod lles pawb yn cael eu hystyried a’i warchod. Trafodwyd Adnoddau Addysgu’r Lluoedd Arfog (Gweler eitem newyddion ar y wefan hon)

ADRAN EGLWYSI A’U GWEINIDOGAETH

Diolchwyd i Alaw Rees am baratoi Blwyddiadur 2015. Trafodwyd crisialu canllawiau ar drefn cydnabod Pregethwyr Cynorthwyol. Codwyd yr angen i gynnwys rhifau Côd Post yr eglwysi. Trafodwyd C15 Eglwysi_edited-1agweddau ar ddatblygu a chynnal y weinidogaeth gan fod natur a gofynion y gofalaethau yn newid. Llawenhawyd yn y ffaith fod nifer o ofalaethau wedi galw gweinidogion o’r newydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er fod nifer o ofalaethau yn dal i geisio sicrhau gweinidog. Ordeiniwyd pedwar yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac mae darpariaethau yn parhau eleni. Datblygiad newydd yw bod nifer o Arweinyddion Eglwysi yn teimlo’r alwad i fod yn weinidogion ordeiniedig. Gyda newidiadau yn natur y weinidogaeth gyfoes mae Coleg yr Annibynwyr yn ceisio cynnig hyfforddiant perthnasol.  Datblygiad arall mewn nifer o ardaloedd yw Gweinidogaethau Bro ac mae angen dealltwriaeth well sut y mae’r rhain yn cael eu gweithredu rhwng eglwysi o wahanol enwadau. Anogir mwy o Eglwysi i gyd weithio mewn cynlluniau o’r fath.

Nodwyd fod Ysgol Haf y Gweinidogion eleni ar Fehefin 15-17 yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin. Mae’r Adran yn annog holl weinidogion yr Undeb i ymuno. Ystyrir hwn fel hyfforddiant mewn swydd a’r thema eleni yw “Crefydd a Gwyddoniaeth”. Cafwyd gwybodaeth hefyd am waith pwysig Cyngor yr Ysgol Sul. Cyflwynwyd penderfyniad ynglŷn â phwysigrwydd i’r ysgolion barhau i gynnig Cyrsiau Addysg Grefyddol (gweler eitem ar y wefan hon).

G15 Adran Cenhadaeth teitl.we_edited-1

 (Margaret Jones yn cofnodi, gyda’r Cadeirydd y Parchg Dyfrig Rees a’r Ysgrifennydd, y Parchg Ddr Geraint Tudur.)

Cafwyd adroddiadau gan y Parchgn Jeff Williams a Jill-Hailey Harries am CWM ac CWM Ewrop, a‘r Parchg Dylan Rhys am ieuenctid CWM. Cyflwynodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol grynodeb o hanes dathliad pen-blwydd Cymdeithas Annibynwyr y Byd yn 40 oed, a chafwyd adroddiad am y Gymdeithas Hanes gan y Parchg Ddr Alun Tudur. Cafwyd adroddiadau ysgrifenedig gan Miss Eurwen Richards am weithgarwch CYTÛN, Mrs Margaret Davies am ddiwrnod agored ym Mhen-rhys, a’r Parchgn Aled Jones a Carwyn Siddall am gynhadledd ddiwinyddol yng Nghaergrawnt. Nodwyd bod Ysgrifennydd Cyffredinol CWM, y Parchg Ddr Colin Cowan, yn ymweld â Chyngor yr Undeb ar 25-26 Medi eleni, a thîm o bobl CWM yn ymweld â Chyngor 7-8 Hydref 2016. Bydd Cymanfa CWM yn cael ei chynnal yn Seoul, De Corea ym mis Mehefin 2016.

Nodwyd fod poster i’w ddosbarthu i’r eglwysi yn union wedi’r Cyngor i hysbysebu cystadlaethau Cwpan Denman a Thlysau Cyfundeb Lerpwl. Roedd yr Ysgrifennydd Cyffredinol yn disgwyl clywed gan ddau a wahoddwyd i fod yn aelodau o’r Panel Ffydd a Threfn. Cyn gadael Gregynog, daeth neges gan y Dr Carys Moseley yn derbyn y gwahoddiad.

ADRAN TYSTIOLAETH

Awgrymodd Casi Jones gynnal gwersyll heddwch a chyfiawnder ar gyfer pobl ifanc. Trafodwyd y syniad a chytunwyd i drafod ymhellach gyda Chymdeithas y Cymod a mudiadau tebyg.  Bydd y Diwrnod Bach i’r Brenin Mawr yn rhan o Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb eleni. Awgrymwyd y dylai fod yn rhan o’r ddarpariaeth ar gyfer ieuenctid fydd yn dod i’r digwyddiad. Cytunwyd y byddai’r Ysgrifennydd Cyffredinol â staGwion Dafydd 2014ff yr Undeb yn ystyried y posibiliadau.

Nododd Alun Tudur fod Y Tyst bellach mewn lliw, a dylai fod ar wefan yr Undeb cyn bo hir. Bydd rhagor o ferched yn cyfrannu at y Barn Annibynnol. Adroddodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol am wefan newydd yr Undeb, gan gyfeirio at yr holl ddeunydd sydd arni. Soniodd hefyd am gyfrifon Twitter a Facebook yr Undeb.

Braf oedd croesawu Gwion Dafydd (yn y llun), sy’n dilyn y cynllun Datblygu Medrau yng Nghaerdydd. Soniodd am ei brofiadau, a pha mor werthfawr oedd yr hyn a ddysgai fel rhan o’r cwrs. Nodwyd mai prin oedd ceisiadau ariannol ar gyfer cymhorthdal o’r Rhaglen Datblygu ac mae ychydig o eglwysi sydd â Chynllun. Cytunwyd i annog pob Cyfundeb i geisio canfod un eglwys leol i’w cynorthwyo i greu Cynllun Datblygu. Awgrymodd Alun Tudur y dylid ymgynnull pobl ifanc at ei gilydd am benwythnos mewn awyrgylch Gristnogol i gymdeithasu a thrafod eu ffydd. Cytunwyd y byddai hynny’n wych, ac i ystyried y posibilrwydd ymhellach.