Adnodd milwrol mewn ysgolion

Posted on

Mae Cyngor Undeb yr Annibynwyr yn galw ar y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, i wahardd deunydd sy’n hybu rôl y lluoedd arfog a hanes milwrol Prydain yn ysgolion Cymru. Mae’r Cyngor o’r farn fod y pecyn adnoddau, sy’n cynnwys rhagair gan y Prif Weinidog David Cameron, yn torri Deddf Addysg 1996 (Adran 406) – sy’n gwahardd dylanwad gwleidyddol mewn ysgolion. Yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys clywodd y Cyngor fod y pecyn adnodd, a gafodd ei baratoi gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer plant mor ifanc a phum mlwydd oed, yn cyflwyno achos unochrog i gyfiawnhau bodolaeth y lluoedd arfog a’r diwydiant arfau, yn hyrwyddo recriwtio i’r lluoedd arfog a hefyd yn annog gweithgarwch militaraidd eu naws mewn ysgolion. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at Michael Fallon AS, Ysgrifennydd Amddiffyn y DU, yn tynnu ei sylw at gynnwys amhriodol y pecyn i blant, yng nghyd-destun y Ddeddf Addysg.G15 Jeff Williams

‘LLINYN AUR Y LLUOEDD ARFOG’

Cafodd y pecyn adnoddau ar gyfer plant 5 –16 oed am waith Lluoedd Arfog Prydain ei baratoi gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Y Prif Weinidog, David Cameron, luniodd y rhagair, sy’n brolio rôl y lluoedd arfog ar draws y byd. Lluniwyd llawer o’r cynnwys gan uwch-swyddogion neu gyn uwch-swyddogion lluoedd arfog Prydain. 

Mae’r Ysgrifennydd Amddiffyn Michael Fallon AS yn gosod naws yr adnodd yn ei ddatganiad: “The military ethos is a golden thread that can be an example of what is best about our nation and helps it improve everything it touches.”

(Llun: Jeff Williams, Ysgrifennydd yr Adran Dinasyddiaeth Gristnogol, yn gosod y mater gerbron y Cyngor.)

Er nad yw’n rhan o’r Cwricwlwm, mae’r adnodd yma ar gael i bob ysgol ym Mhrydain. Dywed Cyngor Undeb yr Annibynwyr ei fod yn:

  • cyflwyno safbwyntiau gwleidyddol fel ffeithiau, ac ymyrraeth filwrol fel polisi derbyniol;
  • adnodd gwael o safbwynt addysgiadol am fod cymhlethdod y testun yn anaddas ar gyfer llawer o blant, gyda nifer o’r cwestiynau wedi’u cyflwyno mewn modd sy’n arwain plant at atebion arbennig, heb ddarparu’r deunydd fyddai ei angen i astudio’r testun yn llawn; 
  • gwneud achos unochrog i gyfiawnhau bodolaeth y lluoedd arfog a’r diwydiant arfau, heb adael lle i drafodaeth am ffyrdd amgen o ddatrys gwrthdaro. Mae’n rhamanteiddio rhyfel ac yn clodfori “gwerthoedd milwrol”;
  • cynnwys deunydd sy’n hyrwyddo recriwtio i’r lluoedd arfog a hefyd yn hyrwyddo polisi llywodraeth Prydain o annog gweithgarwch militaraidd ei naws mewn ysgolion;
  • cyflwyno hanes unochrog ac anfeirniadol o ran Prydain mewn rhyfeloedd, gan anwybyddu’r drafodaeth am foesoldeb a sail gyfreithiol y fath ryfeloedd. 

Nodwyd mai dyma’r math o adnodd a geir mewn gwledydd sydd â “strwythurau llai-na-democrataidd” lle mae llywodraethau’n defnyddio’r system addysg i fagu dinasyddion sydd ag agwedd anfeirniadol tuag at y wladwriaeth. Mae Deddf Addysg 1996 (Adran 406) yn gwahardd dylanwad gwleidyddol mewn ysgolion. Mae’n ymddangos bod yr adnodd yma yn torri’r Ddeddf.