Neges Calan ein Llywydd

Posted on

A ninnau newydd ddathlu un ŵyl Gristnogol fawr o dan gwmwl tywyll yr haint, mae gobaith gwirioneddol y bydd pethau’n dipyn gwell erbyn y Pasg – yr ŵyl fawr nesaf yn y calendr Cristnogol – meddai Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges Blwyddyn Newydd. “Rydym yn dal i fynd drwy gyfnod tywyll iawn ar ddechrau… Read more »

Covid-19 : Y newyddion diweddaraf

Posted on

Dyma fwletin diweddaraf y Parchg Gethin Rhys, sef Swyddog Polisi Cytûn Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yddoe gynllun rheoli newydd ar gyfer Covid-19. Gellir ei gweld yma: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-12/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-yng-nghymru.pdf Mae’r ddogfen yn teilyngu ei darllen yn llawn, ond mae’n debyg mae’r wybodaeth bwysicaf i addoldai a chymunedau ffydd yw’r Atodiad ar y diwedd lle rhestrir y cyfyngiadau… Read more »

Canllawiau ar gyfer Oedfaon Nadolig

Posted on

Diolch i’r Parchg Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn am dynnu ein sylw at ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer canu dros gyfnod y Nadolig (carolau, plygain, calennig a’r Fari Lwyd). Gellir darllen y canllawiau yma:https://llyw.cymru/canu-dros-gyfnod-yr-wyl. Maent yn cwmpasu canu y tu hwnt i addoli ffurfiol, ond mae’r ddau… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r ohebiaeth ddiweddaraf gan Cytûn ynghlych y sefyllfa bresennol.  Diolch i Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys am ei arweiniad. Mae’r rheoliadau diwygiedig a ddaeth i rym yng Nghymru ar nos Wener wedi eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru heddiw – https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-4-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd Mae’r rheoliadau yn cynnwys darpariaeth i wleddoedd priodas a fwciwyd cyn Rhagfyr 4… Read more »