Bywyd adeg COVID-19: Glenys y gweinidog

Posted on

Mae’r cyfnod COVID-19 hwn yn un dyrys i lawer, ac mae profiad gweinidogion o weinidogaethu wedi newid yn llwyr. I rai, mae’r dechnoleg ddiweddaraf wedi dod yn rhan annatod o’u gweinidogeth, i eraill rhaid meddwl am ffyrdd amgen o gynnal eu cymunedau. Cafodd Y Tyst gyfle i sgwrsio â’r Parchg Glenys Jones, Pwllheli am y… Read more »

Aros Iesu – myfyrdod ar gyfer y Pentecost

Posted on

Gweddïa am help yr Ysbryd Glân i ddeall y geiriau rwyt am edrych arnynt nawr a darllena Ioan 14: 15–18.  Un o fy hoff benillion gan William Williams, Pantycelyn, yw hwn, byddaf yn meddwl yn aml amdano wrth gychwyn addoli’r Arglwydd: Boed fy nghalon iti’n demel, Boed fy ysbryd iti’n nyth, ac o fewn y… Read more »

Dwy nyrs yng nghanol yr haint

Posted on

Mae Delyth John yn brif nyrs (senior sister) yn ysbyty Glangwili, Caerfyrddin. Yn fam i dri o blant, mae’n ddiacon a chyfeilydd yn eglwys Annibynnol Bwlch-y-corn. Bu’n flaengar yn sefydlu ward i ofalu am gleifion sy’n dioddef o Covid-19 – y ward fwyaf peryglus yn yr ysbyty i weithio ynddi. Hefyd yn gweithio yng Nglangwili… Read more »

‘Ymateb Gwych’ i Apêl Madagascar

Posted on

Mae un o wledydd tlotaf y byd i dderbyn bron i £160,000 o apêl a drefnwyd gan enwad Cristnogol Cymreig.  Codwyd yr arian i Fadagascar gan Undeb yr Annibynwyr Cymreig i ddathlu 200 mlwyddiant glanio cenhadon o orllewin Cymru ar yr ynys enfawr oddi ar arfordir Affrica yn 1818. Bydd yn helpu pedwar prosiect penodol,… Read more »

Dyma’r Undeb

Posted on

Y rhifyn diweddaraf o ‘Dyma’r Undeb’ sy’n cynnwys newyddion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.