Gweddi i Ffoaduriaid

Posted on

Arglwydd Dduw, wrth i stori drasig y 39 ffoadur barhau i ddatgelu ei erchyllterau, cyflwynwn yn syml y bobl sydd mewn cyfyng gyngor llwyr, sy’n mentro eu bywydau i’r eithaf wrth deithio i geisio lloches a diogelwch. Pobl sy’n dianc rhag erlid a gwrthdaro.  Pobl sy’n ffoi rhag poenydio, trais a gormes.  Pobl sy’n chwilio… Read more »

Joio Gyda Iesu

Posted on

Dydd Sul Tachwedd 3ydd am 2:30 y.p.  Capel Seion, Drefach  SA14 7BN   Estynnir i chi groeso cynnes i oedfa flynyddol M.I.C. Ceir cyfraniadau wrth Ysgolion Sul lleol ynghyd a chôr Ysgol Drefach. Cyflwynir sgets gan aelodau Capel Seion. Drefach. Disgwylir i Isaias Grandis (o Batagonia) i rannu ei brofiad a’i ffydd ac i Geraint… Read more »

Trafod Dyfodol Amaeth

Posted on

DOGFEN ALLWEDDOL I DDYFODOL AMAETH YNG NGHYMRU Wrth i Brydain baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae ffermwyr yn wynebu cyfnod o ansicrwydd a newid mawr, gan gynnwys colli’r grantiau o £250m ddaw bob blwyddyn o’r UE. Mae’r ddogfen Ffermio Cynaliadwy a’n Tir gan Lywodraeth Cymru yn ystyried sut orau i wario arian cyhoeddus i… Read more »

Pam Gwisgo Pabi Gwyn?

Posted on

Y mae gwisgo pabi gwyn yn dangos parch tuag at holl ddioddefwyr rhyfel, gan gynnwys menywod a phlant o bob ochr. Mae hefyd yn cynrcyhioli dyhead dwfn am heddwch ac am symud tuag at ffyrdd di-drais o ddatrys gwrthdaro. Dyma a ddywed Cymdeithas y Cymod – Mae pabis gwynion yn cynrychioli cofio pob dioddefwr pob… Read more »